Insidens er mål for endring i førekomsten av sjukdom eller dødsfall i ei befolkning i løpet av ei viss tid. Insidensen fortel kor mange nye tilfelle som har blitt diagnostiserte i løpet av eit gitt tidsrom, til dømes ein dag, ei veke, ein månad, eitt år eller ti år.

Faktaboks

Uttale
insidˈens
Etymologi
av latin ‘førekomst’

Til dømes var insidensen for lungekreft i Noreg i 2020 på 3331. Det vil seie at det var 3331 personar som fekk lungekreft dette året. Dersom ein ser på insidensen per kjønn, var han 1704 for kvinner og 1627 for menn.

Insidens er eit forholdstal (proporsjon) som fortel kor stor del som blei sjuke i befolkninga over ein viss tidsperiode. Dette kan òg beskrivast som kva risiko eit elles friskt individ har for å bli sjuk i løpet av tidsperioden.

Insidens kan berre bereknast i longitudinelle studiar.

Faktorar som påverkar insidensen

Insidens er eit av fleire mål på sjukdomsførekomst. Eit anna mål på sjukdomsførekomst er prevalens. Desse to måla blir ofte brukte saman, og dei blir påverka av ulike faktorar.

Prevalens fortel kor mange som har ein sjukdom på eit gitt tidspunkt, til dømes ein dag. Prevalensen avheng av insidensen og varigheita til sjukdommen. Insidensen blir ikkje påverka av kor dødeleg eller langvarig ein sjukdom er.

Varigheita av sjukdommen er bestemd av dødsrisikoen og tilfriskningsraten. Om dødelegheita blir redusert, kan prevalensen av ein tilstand auke, sjølv om insidensen er låg eller til og med fallande. Det er dette ein ser ved visse kroniske sjukdommar.

To døme illustrerer skilnaden mellom insidens og prevalens:

  1. Infeksjonssjukdommen hiv har i dag ein relativt låg insidens. Det er få nye som får sjukdommen. Når ein først har fått sjukdommen, blir ein ikkje kvitt han, men lever tilnærma normalt med han til ein døyr. Det blir derfor etter kvart eit ganske stort antal som har sjukdommen. Prevalensen er derfor stor, medan insidensen er låg.
  2. Ved sjukdommar som har høg dødelegheit, som lungekreft, er forholdet mellom insidens og prevalens tilnærma likt over tid. Det er eit visst antal som får sjukdommen kvart år (insidens), og sidan sjukdommen er veldig dødeleg, overlever berre nokre i meir enn fem år. Varigheita av sjukdommen er relativt kort. Prevalensen er direkte proporsjonal med insidensen og varigheita til sjukdommen, gitt at alt anna er konstant (storleiken på og samansetjinga av befolkninga og dessutan andre dødsårsaker).

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar (2)

skreiv Andreas Nydal

Insidens er beskrevet i første setning, mens det i andre setning er insidensrate som beskrives.

svarte Halvard Hiis

Hei, Andreas. Beklager at denne kommentaren har ligget ubesvart. Jeg skal be fagansvarlig rette opp i dette og utvide artikkelen med eksempler. Beste hilsen Halvard

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg