Epidemiologi er læra om førekomsten av sjukdom i befolkninga, om faktorar som bestemmer sjukdomsvariasjonen, og om korleis helseproblem kan behandlast og kontrollerast. Faktorar som forklarer variasjonen, kan vere medfødde, eller dei kan finnast i ytre forhold ved menneska. Det siste omfattar både miljø, sosiale faktorar og livsstil. Epidemiologisk forsking har til dømes vore viktig for å finne ut at det er ein samanheng mellom røyking og lungekreft og mellom livsstil og diabetes type 2.Epidemiologi blir rekna som ein del av samfunnsmedisinen. Hele artikkelen