transkripsjon (molekylærbiologi)

DNA

DNA. Frå DNA til protein. Figurane illustrerer korleis DNA-molekylet kan gi instruksar om oppbygninga av eit protein. Dei viser korleis rekkjefølgja av basane i DNA-molekylet bestemmer rekkjefølgja av basane i mRNA-molekylet som fører instruksen ut i cytoplasma. Her føregår sjølve proteinsyntesen, og proteina blir bygde opp av aminosyrer i den rekkjefølgja mRNA-molekylet gir instruksar om ut frå den genetiske koden. Dei enkelte delane av figuren til venstre (a–c) er meir detaljert illustrerte til høgre.

DNA
Av /Store medisinske leksikon ※.

Transkripsjon er ein biologisk prosess der det blir laga ein RNA-kopi av ein gensekvens (DNA) som kodar for eit protein. RNA-kopien blir kalla mRNA (forkorting for messengerRNA på engelsk) eller bodbringar-RNA.

Faktaboks

Uttale
transkripsjˈon
Etymologi
av trans- og latin scribere, ‘skrive’

Transkripsjonen startar ved at enzymet RNA-polymerase bind seg til starten av gensekvensen og skil dei to DNA-trådane i DNA-dobbeltheliksen. Berre den eine DNA-tråden blir lesen av (kalla templattråden eller antisensetråden), og mRNA-et blir danna ved at ribonukleotid blir hekta saman.

Transkripsjon er det første steget i proteinsyntesen, og informasjonen i mRNA-et blir deretter brukt til å lage protein gjennom translasjon.

Frå DNA til mRNA

Transkripsjon kan beskrivast i tre trinn:

  1. Det første trinnet er initieringa, der enzymet RNA-polymerase bind seg til eit bestemt område på gensekvensen. Denne gensekvensen blir kalla promotor og signaliserer kvar transkripsjonen skal byrje. Bindinga av RNA-polymerase skjer ved hjelp av andre protein, kalla transkripsjonsfaktorar. Etter at RNA-polymerasen er festa, opnar DNA-dobbeltheliksen seg, og dei to DNA-trådane skilst frå kvarandre. Berre den eine DNA-tråden blir brukt som templat til å lage mRNA – denne blir kalla templattråden eller antisensetråden. Den nylaga mRNA-tråden er identisk med den DNA-tråden som ikkje blir lesen av (sensetråden), bortsett frå at basen thymin (T) i DNA er bytt ut med uracil (U).
  2. I trinn 2, som blir kalla elongering, beveger RNA-polymerasen seg langs DNA-tråden, samtidig som eitt og eitt ribonukleotid (enkeltbyggjesteinar) blir lagd til mRNA-tråden. Rekkja av ribonukleotid dannar ein veksande mRNA-tråd. Medan dette skjer, blir DNA-dobbeltheliksen opna stadig vidare langs gensekvensen ved ein glidelåsliknande mekanisme.
  3. Transkripsjonen blir avslutta ved terminering. Den nysyntetiserte mRNA-tråden losnar frå gensekvensen på ein stad med ein bestemd DNA-sekvens (termineringssignal).

mRNA i cella

Etter at transkripsjonen er avslutta, blir den nylaga mRNA-tråden brukt som oppskrift for protein i cella. Dette er del 2 av proteinsyntesen og blir kalla translasjon.

I prokaryote organismar, som bakteriar, skjer både transkripsjon og translasjon i cytoplasmaet. Dette er fordi dei prokaryote ikkje har cellekjerne, og mRNA-et treng heller inga omarbeiding før translasjonen startar.

I eukaryote organismar, som dyr, plantar og sopp, skjer transkripsjon i cellekjernen og translasjon i cytoplasmaet. Før den ferdige mRNA-tråden blir frakta ut av cellekjernen og inn i cytoplasmaet, må mRNA-tråden modifiserast. Dette skjer gjennom ein prosess som blir kalla RNA-prosessering.

RNA-prosessering

RNA-prosessering.

RNA-prosessering. Under transkripsjonen i eukaryote celler blir det først danna eit primært RNA-transkript i cellekjernen. Det primære RNA-transkriptet blir forma om gjennom RNA-prosessering til det ferdige mRNA-et. Dette er mal for proteinet som genet kodar for, og blir sendt i cytoplasmaet til cella.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Den heilt nylaga mRNA-tråden, som blir kalla primærtranskript, kan vere ulik i storleik sjølv om han kjem frå same gen. Dette er fordi termineringssignalet på DNA-sekvensen kan vere plassert på ulike stader. Primærtranskriptet består av to ulike typar segment, kalla ekson og intron. Berre eksona inneheld informasjon frå DNA-et om proteinet som skal dannast. RNA-prosesseringa startar omgåande ved at ein ekstra G (guanin) blir hengd på i starten av primærtranskriptet (dette blir kalla mRNA-cap), og at det blir kutta i den andre enden på ein bestemd stad, og at eit antal A-ar (adenin) blir hengde på (kalla polyA-hale). Deretter skjer mRNA-spleisinga ved at dei delane av mRNA-molekylet som inneheld intron, blir kutta ut, og eksona blir spleisa saman til den endelege mRNA-tråden, som så forlèt kjernen og går over i cytoplasma og bind seg til ribosoma. Her startar så translasjonen, som er ein del av proteinsyntesen.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg