Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

ankelforstuing

Inversjonstraume er den vanlegaste ankelskaden.
/Shutterstock.
/Shutterstock.

Ankelforstuing er forstuing av ankelleddet. Dette inneber vanlegvis skade på leddkapsel og leddband (ligament).

Faktaboks

Også kjent som
ankeldistorsjon, vrikka ankel, overtrakk

Ankelforstuing er den klart vanlegaste skadetypen innan idrett og utgjer omtrent 20 prosent av alle idrettsskadar. I enkelte idrettar, særleg fotball, basketball, volleyball og handball, kan ankelforstuingar utgjere opptil halvparten av alle akutte skadar. Dette gjeld òg individuelle idrettar der landing etter hopp eller springing på ujamt underlag er sentrale element, til dømes orientering.

Ankelforstuingar utgjer nesten ti prosent av alle akutte skadar som blir behandla hos lege, og ein reknar med at det kvar dag skjer éin slik skade per 10 000 innbyggjarar. Dette betyr at det i Noreg skjer 400 til 500 slike skadar kvar dag eller over 150 000 årleg.

Typar

Kva strukturar som blir skadde, avheng av kva veg forstuinga skjer, og kor store kreftene er.

Inversjonstraume

Dei aller fleste skadane er inversjonstraume («overtrakk»), der ein landar på lateralsida (utsida) av foten slik at han blir vridd innover. Som oftast fører inversjonstraume til skade på leddbanda på lateralsida av ankelleddet. Leddbandstøtta på lateralsida består av tre anatomisk og funksjonelt skilde einingar: Ligamentum talofibulare anterius, ligamentum calcaneofibulare og ligamentum talofibulare posterius. (Sjå ankelleddet.) Kor stor skaden blir, avheng av kor kraftig landinga er. Normalt ryk ligamentum talofibulare anterius først, deretter også ligamentum calcaneofibulare, og berre i svært sjeldne tilfelle ryk også det siste av dei tre laterale ligamenta.

Eversjonstraume

Dersom ankelen blir vridd utover (eversjonstraume), fører dette som oftast til skade på ligamentum deltoideum, leddbandet på medialsida (innsida) av ankelleddet. Dette er ei kraftig, samanhengande ligamentær eining som spring langs heile mediale malleol (indre ankelknute). Isolerte skadar av ligamentum deltoideum er sjeldne, sannsynlegvis fordi det naturlege rørslemønsteret er slik at ein som oftast landar på utsida av foten, og at ligamentum deltoideum har høgare brotstyrke enn dei laterale ligamenta.

Dei same skademekanismane som er beskrivne her, kan også føre til brot i ankelen, fotrota eller mellomfoten, særleg hos eldre pasientar og ved kraftige traume, til dømes etter fall frå større høgder.

Symptom og diagnostikk

Ankelligamenta og leddkapselen inneheld rikeleg med blodårer, som fører til betydeleg bløding dersom desse strukturane blir rivne over. Ein lateral ligamentskade fører derfor vanlegvis til hevelse framfor og under laterale malleol (ytre ankelknute), medan ein medial skade gir tilsvarande hevelse under mediale malleol. Hevelsen kan komme i løpet av få minutt og vere godt synleg. Etter nokre dagar ser ein ofte blodblemmer (ekkymose) i det aktuelle området, og desse vil gradvis skifte farge og forsvinne.

Ved undersøking hos lege er det viktigaste at ein skil mellom ligamentskadar og brot, sidan brot som er ute av stilling, bør reponerast og i enkelte tilfelle kan krevje kirurgisk behandling med det same. I dei fleste tilfelle kan legen utelukke brot gjennom den kliniske undersøkinga ved å palpere skjelettstrukturane. Dersom slik palpasjon ikkje gir mistanke om brot, er røntgenundersøking ikkje nødvendig. Stabilitetstestar har også avgrensa verdi i akuttfasen.

Behandling

I akuttfasen (dei første 48 timane) er målsetjinga å avgrense bløding frå ligament og leddkapsel så mykje som mogleg og dermed unngå hevelse. Dette oppnår ein mest effektivt gjennom intensiv PRICE-behandling (sjå behandling av idrettsskadar), inkludert avlasting med krykkjer. Slik behandling bør setjast i gang med det same, helst innan få minutt, for å gi eit best mogleg utgangspunkt for rask opptrening av skaden. Særleg er god kompresjon viktig.

Behandling med betennelsesdempande medisinar blir tilrådd dei første fire til fem dagane, såframt det ikkje finst kontraindikasjonar. Denne behandlinga gir vanlegvis god smertestillande effekt og bidreg til raskare mobilisering av pasienten. Vidare behandling tek sikte på å mobilisere pasienten så raskt som mogleg, uavhengig av kor mange ligament som er skadde. Medan ein tidlegare nytta immobilisering i gips eller operativ behandling ved større ligamentskadar, har det vist seg at tidleg opptrening utan gips eller operasjon på sikt gir likeverdig mekanisk stabilitet, og i tillegg gir dette full funksjon tidlegare enn med dei andre behandlingsalternativa. Dei fleste vil derfor føretrekkje tidleg opptrening av alle ligamentskadar.

Opptrening av ankelen kan byrje når den akutte blødinga har stansa, det vil seie etter eitt til to døgn. Pasienten bør få tilvising til fysioterapeut med tanke på grundig instruksjon i opptreningsøvingar, og helst også få teiping av ankelen eller tilpassing av ortose (støtteskjene) for å unngå nye skadar i opptreningsfasen. Det er viktig å gjennomføre slike treningsøvingar for å førebyggje nye ankelskadar.

Det er ikkje dokumentert sikker effekt av ultralyd, elektroterapi, straum, laser eller andre, liknande behandlingsmetodar.

Prognosen er god. Ligamenta lækjar seg som oftast i løpet av seks til åtte veker, og pasienten kan ofte oppnå full funksjon tidlegare dersom akuttbehandlinga er god. Nokre pasientar, 10 til 20 prosent, får likevel vedvarande problem etter ein akutt ankelskade i form av stivheit og smerte eller vedvarande instabilitet med stadige ankelforstuingar. Slike problem kan i dei fleste tilfelle behandlast effektivt, og det er derfor viktig å ta kontakt med lege dersom ein har seinplager.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg