gentest

Gentest ved «Southern blotting». Påvisning av en genforandring som ødelegger en gjenkjennelsessekvens for et restriksjonsenzym, som i dette tilfellet fører til sykdom. Nøytrale genforandringer kan påvises på samme måte.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Gentest. Prinsippet for «Southern blotting» og hybridisering ved en DNA-analyse. A. Kutting med restriksjonsenzym, elektroforese og blotting. B. Nylonmembran etter blotting, hybridisering og autoradiografi.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Gentest. Påvisning av α1-proteinase-inhibitormangel (ZZ-genotype) ved hjelp av allelspesifikke oligonukleotidprober. Metoden kalles «dot-blot». Membran med bundet test-DNA i hver rute hybridiseres med en oligonukleotidblanding og eksponeres deretter til en røntgenfilm og sverting kommer frem.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Artikkelstart

Gentest er undersøkelse av DNA for å påvise en bestemt arvelig variant (mutasjon) i et gen. En slik arvelig variant (mutasjon) kan enten være nøytral, sykdomsfremkallende eller gi risiko for sykdom, enten alene eller i kombinasjon med andre genvarianter og/eller miljøfaktorer.

I motsetning til DNA-typing, som omfatter analyse av all type DNA, er gentesting basert på analyse av bare bestemte deler av DNA-molekylet, nemlig de delene som inneholder gener og som koder for proteiner. Det betyr at en genmutasjon ofte kan påvises på genproduktnivå (proteinnivå), enten ved undersøkelse av proteinet selv eller dets funksjon.

En gentest er i bioteknologiloven definert som analyse av arvestoffet både på nukleinsyrenivå og kromosomnivå, og av genprodukter og deres funksjon. Analyse på nukleinsyrenivå er det man oftest forbinder med en gentest eller DNA-diagnostikk. Hvis gentest benyttes i forbindelse med sykdomsdiagnostikk for å påvise en eller flere bestemte genfeil som er årsak til sykdom, eller genfeil som kan påvirke behandlingsopplegget for eksempel ved kreft, brukes ofte betegnelsen DNA-diagnostikk eller genetisk diagnostikk.

En forutsetning for å kunne analysere og diagnostisere en genforandring hos et individ eller i en svulst, er at man kjenner genstrukturen til det genet man ønsker å undersøke. Arvelige sykdommer skyldes ofte små forandringer i et gen, helt ned til punktmutasjon, det vil si at én enkelt base er skiftet ut.

Forskjellige typer gentester

En måte man kan påvise en genforandring hos et individ på, er ved å klone genet fra personens celler, isolere klonen og bestemme baserekkefølgen av (sekvensere) det aktuelle genet. Dette er imidlertid en svært lang og tidkrevende prosess. I stedet kan man ta i bruk andre genteknologiske metoder.

Den første måten man diagnostiserte genforandringer på, var ved å benytte seg av restriksjonsenzymer. Siden restriksjonsenzymer kjenner igjen og spalter helt spesifikke DNA-sekvenser, kan en mutasjon føre til at gjenkjennelsesstedet for et restriksjonsenzym faller bort eller at et nytt oppstår. Hvis man kombinerer en slik restriksjonskutting med såkalt Southern blotting og DNA-hybridisering, vil man kunne påvise en mutasjon. En annen metode for å påvise små forandringer i DNA, nærmere bestemt enkeltnukleotidforskjeller (også kalt enkeltnukleotidpolymorfisme, engelsk single nucleotide polymorphism, forkortet SNP) er basert på kjemisk syntetiserte oligonukleotider (korte, enkelttrådige DNA-biter) som passer til DNA rett ved siden av den enkeltbasen man skal undersøke.

Ved ulike enzymavhengige prosesser, som ligner på metodene som brukes for å undersøke baserekkefølgen i (sekvensere) DNA, bestemmes hvilken base som sitter på det aktuelle stedet. DNA-sekvensering av hele genet er kostbart, mens å undersøke en enkelt posisjon er mye billigere, og kan gjøres i fullstendig automatiserte instrumenter med kapasitet for tusenvis av prøver i døgnet. Dette kalles på fagspråket for SNP-typing. Noen av metodene benytter seg av forskjellige elektroforeseteknikker, andre baserer seg på nøyaktig måling av masse (massespektrometri), andre igjen på hybridisering som skiller muterte og ikke-muterte DNA-biter fra hverandre. Endelig finnes det også metoder der man uttrykker proteinet fra genet for på denne måten å påvise et forandret protein eller en endret funksjon av proteinet.

Gentestprinsipper

I dag baserer de aller fleste gentester seg på at man anriker genet fra prøvematerialet, som oftest fra hvite blodceller. Først isolerer man DNA fra disse cellene, og deretter anriker man ved hjelp av polymerasekjedereaksjon (PCR). I denne PCR-reaksjonen kopieres det i løpet av noen få timer opp milliarder av kopier av det DNA-stykket fra pasienten som en ønsker å undersøke. PCR-produktet kan så undersøkes videre med de teknikkene som er nevnt ovenfor.

I prinsippet kan alle gener der sekvensen er kjent, undersøkes for mutasjoner. I løpet av de siste årene har det vært en eksplosjon av gener og genforandringer som man har kunnet knytte til sykdom. Viktig her har vært sekvenseringen av hele menneskets arvestoff, det humane genomprosjektet. Som en utbygging av genomprosjektet leter man systematisk etter variasjoner i arvestoffet mellom individer fra alle verdensdeler, en strategi som stadig avslører nye mutasjoner som disponerer for sykdom.

Ved samme arvelige sykdom er det som regel (men ikke alltid) det samme genet som har en skade. Imidlertid finnes det for samme sykdom et stort antall forskjellige sykdomsfremkallende mutasjoner i samme gen. Ved for eksempel fenylketonuri (Føllings sykdom) er det påvist mer enn 240 forskjellige sykdomsmutasjoner i PKU-genet som gir denne sykdommen.

Det er tidkrevende å lete etter alle disse sykdomsmutasjonene og kunne skille en nøytral mutasjon fra en sykdomsmutasjon. De nye teknikkene (SNP-typing) har gjort det svært mye enklere å teste på mange mutasjoner samtidig. Allikevel kan dette være for kostbart når man skal rutineundersøke mange individer (screene) for sykdomsgener. Man velger derfor ofte istedet å gjøre testen på genproduktnivå ved undersøkelse av genproduktets funksjon. Dette kan gjøres ved at en ser etter om et bestemt stoff ikke er nedbrutt i for eksempel urinen som følge av at det proteinet som genet koder for, ikke gjør jobben sin. En slik test er imidlertid ikke alltid pålitelig, for det kan være andre årsaker til at det er blitt for mye av det gitte stoffet. Når imidlertid en sykdomsmutasjon er funnet hos én syk i familien, kan en enkel gentest påvise denne bestemte mutasjonen. For resten av familien, og eventuelt ved et nytt svangerskap, vil en slik gentest ha stor nytte.

Gentester for å påvise arvelig kreft er også i bruk. Her gjelder imidlertid også det at mange forskjellige mutasjoner kan gi arvelig risiko for samme kreftform, og i tillegg er det flere gener som kan være årsaken. Én enkelt gentest for å påvise en bestemt kreftrisiko vil derfor ikke finnes. For en enkelt familie, der én bestemt mutasjon ser ut til å være bakgrunnen for en slik økt risiko, kan man imidlertid tilrettelegge en enkelt test.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg