medisinsk genetikk

Medisinsk genetikk. Et utvalg av genetiske sykdommer og plassering av genet som, når det er defekt, gir den medisinsk genetiske tilstanden. 1–22 er autosomene, x og y er kjønnskromosomene.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Genetikk. Når en dominant sykdom ligger på et autosom, vil 50 % av barna bli affiserte, mens 50 % blir uaffiserte. De kan heller ikke være bærere, når sykdommen er dominant. Jenter og gutter stiller likt.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Genetikk. Når en recessiv sykdom ligger på et autosom (et kromosom som ikke er kjønnskromosom), vil 25 % av barna bli affisert, 50 % blir friske bærere, og 25 % blir uaffisert. I dette tilfelle er både mor og far friske bærere. Hadde en av dem vært syke, ville resultatet ha blitt et annet.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Genetikk. Når en sykdom ligger på X-kromosomet, vil statistisk sett 50 % av sønnene bli affisert av sykdommen, mens 50 % av jentene blir friske bærere, fordi de har to X-kromosomer mens guttene bare har ett. Dette gjelder når sykdommen er recessiv. 50 % av barna er uaffiserte.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Genetikk. Et kjent eksempel på en dominant arvelig egenskap: habsburgernes fremstående underkjeve.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Genetikk. Skissen viser hvordan genene og arvematerialet er organisert i menneskekroppen.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Genetikk. Blødersykdom (hemofili) er en recessiv sykdom med kjønnsbundet arvegang. Det er velkjent at den har forekommet i Europas fyrstehus. Som vi ser, er den brakt inn gjennom dronning Victoria, «Europas svigermor». Sykdommen slår ut bare hos menn.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Human genetikk. Skjematisk båndmønster for menneskets 24 ulike kromosomer slik båndene sees i cellenes delingsfase (440 bånd ved vanlig giemsafarging). Utvalgte gener er oppført til høyre for sin plassering på kromosomene: gener nevnt i tabellen med vanlig skrift, de mest kjente blodtyper og vevstypegenene (HLA) med uthevet skrift. Gener som per juli 2004 er funnet å ha mutasjoner som fører til døvhet eller hørselstap, de fleste av dem nå identifisert, er markert med fargesymboler: Rødt med svart ring angir gener der det er funnet både dominante og recessivt virkende hørselstapmutasjoner, grønt gener med dominante mutasjoner, rødt med recessive mutasjoner og blått kjønnsbundne (X-bundne) mutasjoner. Halvdelen av befolkningens hørselstapmutasjoner viser seg å finnes i ett enkelt gen (GJB2) på kromosom 13. For hvert enkelt av de mange andre hørselsgenene er mutasjoner ganske sjeldne. På kromosom 11 ligger samlet halvparten (455) av de nesten tusen gener for luktesans som Richard Axel og Linda B. Buck i 2004 fikk Nobelprisen i medisin for utredningen av.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Medisinsk genetikk er læren om arvelige egenskaper og biologiske mekanismer og strukturer med relasjon til arvelighet hos mennesket. Medisinsk genetikk er således den spesialiserte del av genetikken eller arvelæren som omhandler mennesket.

Faktaboks

Også kjent som
human genetikk klinisk genetikk medisinsk arvelære

Normale arvelige egenskaper kan være involvert i en arvelig bestemt disposisjon for sykdom, og dette gjør skillet mellom normale arvelige egenskaper og genetiske sykdommer flytende.

Arveanlegg for recessive (vikende) sykdommer føres gjennom generasjonene av friske anleggsbærere. De som blir syke, er de som har vært så uheldige å få det recessive arveanlegget fra begge foreldre. Foreldre til et barn med en recessiv sykdom er begge anleggsbærere for sykdomstilstanden, selv om de er fullstendig friske. En kjenner eksempler på at en slik anleggsbærertilstand har helsemessige fordeler for individet, for eksempel resistens mot malaria for arvebærere av den recessive sykdommen talassemi og tilsvarende for medfødt sigdcelleanemi.

Disse forholdene gjør at man ikke kan se på arveanlegg som «syke» eller «friske».

Normale arvelige egenskaper

Blant de normale egenskapene som er arvelig bestemt, er blodtyper, vevstyper, proteinvarianter som gir seg utslag i forskjell i overflateladningen til molekylet eller i immunologiske forskjeller, variasjon i fargesyn og variasjon i evnen til å kjenne smaken på visse stoffer. Det er også arvelig variasjon i kroppens reaksjon på enkelte typer av medikamenter og når det gjelder den tiden det tar for organismen å bryte ned medikamentene, i fingeravtrykksmønstre og i øye- og hårfarge.

Storparten av de normale egenskapene som er nevnt ovenfor, er kontrollert av ett enkelt sett med gener, men noen av dem er påvirket av flere genpar (den genetiske kontrollen er polygen, det vil si at den utføres av mange gener). Hudfarge og fingeravtrykksmønster er eksempler på normale egenskaper som styres av mer enn ett genpar.

Arv og miljø

Man vet at en egenskap som hudfarge kan påvirkes også av omgivelsesfaktorer. En lyshudet nordmann som utsetter seg for middelhavslandenes sterke sol, kan hurtig oppnå brunfarge, men han vil ikke bli så brun som en person som fra naturens side er mer mørkhudet, ville ha blitt med tilsvarende soling.

Eksempelet illustrerer et viktig prinsipp: I mange tilfeller, både når det gjelder normale egenskaper og sykdommer, står en overfor et sluttresultat som er den samlede effekt av så vel arvelige egenskaper som faktorer i omgivelsene eller ernæringsforhold. Det man observerer, er i slike tilfeller resultatet av arv og miljø, og en kan komme på avveier dersom en tror at en gitt normal egenskap eller sykdom nødvendigvis må skyldes arv eller miljø.

Mange egenskaper, for eksempel blodtyper, er imidlertid utelukkende arvelig bestemt. Kroppshøyde er et eksempel på en egenskap som er sterkt influert av ernæring og helsetilstand i barne- og ungdomsårene. Det er imidlertid grenser for hvor sterkt disse faktorene kan influere på kroppshøyden: Rammebetingelsene som omgivelsesfaktorer og ernæringsfaktorer må virke innenfor, er bestemt av individets utrustning når det gjelder arveanlegg.

Genetiske sykdommer

Genetiske sykdommer kan deles inn i ulike typer basert på hvordan de oppstår.

De enkelt nedarvede sykdommene som manifesterer seg tidlig i livet, og de tilstandene som skyldes kromosomfeil, har noen viktige fellestrekk. Det kanskje viktigste fellestrekket er at de fleste av tilstandene er svært alvorlige og kan føre til betydelige lidelser hos pasientene og svært store påkjenninger for familiene. I mange tilfeller bukker barnet under for slik sykdom.

Et annet viktig hovedtrekk er at behandlingsmulighetene ofte er svært små. Feilen sitter i samtlige av kroppens celler, og man har per i dag ikke muligheter for egentlig helbredelse. Ved enkelte tilstander er imidlertid den symptomlindrende behandlingen effektiv.

Disposisjon for sykdom

Genetikkens betydning for sykdommer hos mennesket er imidlertid ikke begrenset til kromosomfeil og enkelt nedarvede sykdommer. For flere av de tilstander som omtales som store folkesykdommer, vet en nå at det ofte foreligger en betydelig grad av arvelig disposisjon for tilstanden. Dette er for eksempel tilfellet med visse krefttyper som brystkreft og tykktarmskreft, som i blant viser et klart dominant arvemønster. Dette sees hos 5–10 % av dem som har slik kreft. Ved hjerteinfarkt, hjertekrampe, høyt blodtrykk, hudsykdommen psoriasis og visse revmatiske sykdommer er det også klar familiær opphopning.

Hyppighet

Kromosomfeil

Om lag 1 % av de levendefødte har en kromosomfeil. Ved spontanaborter finner en nemlig i svært mange tilfeller kromosomfeil hos fosteret. Det finnes undersøkelser som tyder på at 50 % av spontant aborterte fostre har en slik feil. Hos dødfødte barn er hyppigheten av kromosomfeil også langt høyere enn hos levendefødte. Den relativt store hyppigheten av kromosomfeil hos spontant aborterte fostre skyldes at det bare er noen av kromosomfeilene som er forenlige med liv. Av og til finnes kromosomfeil i form av translokasjon hos en av partnerne som årsak til ufrivillig barnløshet.

Enkelt nedarvede sykdommer

Antallet av forskjellige tilstander blant de enkelt nedarvede sykdommer svært høyt. En kjenner opp mot 15 000 forskjellige sykdommer eller tilstander som synes å kunne følge enkel arvegang, og i over 2/3 av tilfellene ansees arveformen for sikkert bevist og genet for sykdommen nærmere karakterisert. Disse sykdommene rammer i overkant av 1 % av alle levendefødte. Det store flertall av tilstandene er svært sjeldne. Eksempelvis forekommer fenylketonuri (Føllings sykdom) én gang per 13 000 fødsler.

Når en opererer med en hyppighet på om lag 1 % for enkelt nedarvede sykdommer, er det i første rekke tilstander som viser seg tidlig i livet, en har regnet med. Den kanskje hyppigste av de sikkert beviste, enkelt nedarvede sykdommene er imidlertid en som viser seg først et stykke ut i livet, nemlig dominant nedarvet forhøyelse av fettstoffet kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi) med medfølgende fare for hjerteinfarkt eller hjertekrampe. Tilstanden har en hyppighet på 1 av 400 individer.

Gjentagelsesrisiko

Alle foreldre som har fått et alvorlig misdannet eller sykt barn, vil nok stille spørsmålet om det samme vil hende igjen dersom de våger å få flere barn. Ofte, men ikke alltid, vil det foreligge en betydelig risiko for gjentagelse. Gjentagelsesrisikoen og parets behov for genetisk utredning og informasjon er et viktig fellestrekk ved genetiske sykdommer. Den informasjonen som gis etter grundig genetisk utredning, kalles genetisk veiledning, og den er blitt et praktisk viktig innslag i helsetjenesten.

Forebygging

Fordi de genetiske sykdommene ofte er alvorlige og behandlingsmulighetene relativt begrenset, må forsøkene på å bekjempe disse sykdommene i første rekke gå ut på å forebygge dem. Genetisk veiledning er viktig i denne forbindelse fordi det viser seg at svært mange av dem som har høy risiko for å få barn med alvorlig misdannelse eller sykdom, velger å avstå fra å få barn. I den genetiske veiledningen er størrelsen av risikoen for at et fremtidig barn skal få en sykdom eller misdannelse, et sentralt punkt.

Det har i løpet av senere tid skjedd en utvikling som gjør at en i mange tilfeller kan gjøre mer enn å gi en sannsynlighetsvurdering. Utviklingen av muligheter for prenatal diagnostikk har medført at en i en del risikosituasjoner kan ta en prøve i et foreliggende svangerskap for å se om fosteret er normalt eller ikke.

Arvelige sykdommer

Sykdom

Nedarvingsmåte1

Hyppighet

Kromosom + kromosombånd

Navn på det normale genet

Vanligste recessive mutasjoner eller trekk ved de dominante

BLØDERSYKDOMMER

Hemofili A

X-recessiv

1/5000 (gutter)

X q28

F8

1/3 er nye mutasjoner

Hemofili B

X-recessiv

1/50 000 (gutter)

X q26-q27

F9

1/3 er nye mutasjoner

HUDSYKDOMMER

Iktyose, lett

Dominant

1/500

1 q21?

FLG?

Iktyose, middels grad

X-recessiv

1/5000 (gutter)

X p22

STS

Recessiv lamellær iktyose

1/56 000 (N)

14 q11, sjeldent andre

TGM1, sjeldent andre

1 av 125 nordmenn bærer av TGM1 *2526A-G

Recessiv prematuritetsyndrom

1/60 000 før 2000 (N)

9 q34

IPS

1 av 50 trøndere anleggsbærere

Nevrofibromatose

Dominant

1/4500

17 q11

NF1

50 % har nye mutasjoner

Tuberøs sklerose

Dominant

1/13 000 (S)

9 q34

TSC1

50 % av alle familier

KREFTDISPOSISJON

Brystkreft

Ureg. dominant

1/1000–1/5000

17 q21

BRCA1

2 % av brystkreft under 70 år

Brystkreft

Ureg. dominant

1/2000?

13 q12

BRCA2

2 %? av brystkreft under 70 år

Brystkreft>

Ureg. dominant

11 q22–23

ATA

Under 5 % av alle med brystkreft

Brystkreft>

Ureg. dominant

11 p15

HRAS

6 % disponert, 9 % av alle med brystkreft

Nyresvulst (barn)

Ureg. dominant

1/10 000

11 p13

WT1

Opptrer hos flere bare i 1% av familiene

Tykktarmskreft

Kolonpolypose

Dominant

1/22 000 (N)

5 q21

APC

Hvert 3. tilfelle finnes i ellers frisk familie

Kolonpolypose

Recessiv

1 p34.3–p32.1

MYH

Gjennomsnittsalder: bi-allelisk 40 år, monoallelisk >60 år

Kolonpolypose

Recessiv

3 p21–23

MLH1

Gjennomsnittsalder ved kreft er 40–45 år

Kolonpolypose

Recessiv

2 q31–33

PMS1

Gjennomsnittsalder ved kreft er 40–45 år

Kolonpolypose

Recessiv

7 p22

PMS2

Gjennomsnittsalder ved kreft er 40–45 år

Øyesvulst (barn)

Dominant

1/15 000–20 000

13 q14

RB1

80 % før 5 år; 40 % dobbeltsidig svulst

MUSKELSYKDOMMER

Muskeldystrofi av ansikt-skulder-hofte

Dominant

1/20–100 000

4 q35

FSHMD1A

Variabel også innen samme familie

Duchennes type

X-recessiv

1/4000 (gutter)

X p21

DMD

Myotonisk dystrofi

Dominant (CTG)n

1/10 000

19 q13

DM

(CTG)n, normalt n = 3–35, svake symptomer når n = 50–60, mere når n>60

NERVESYKDOMMER

Huntingtons sykdom

Dominant (CAG)n

1/14 000–33 000

4 p16

HD

(CAG)n, normalt n<35, sykdom n = 36–121 (dynamisk mutasjon, n varierer)

NYRESYKDOMMER

Cystenyrer (voksne)

Dominant

1/500–3500

16 p13

PKD1

Over 90 % av alle familier

4 q12–22

PKD2

STOFFSKIFTESYKDOMMER

Albinisme, ty-

Recessiv OCA1

1/39 000

11 q14–21

TYR

T373K og P81L tyrosinasemutasjoner hyppigst

Albinisme, ty+

Recessiv OCA2

1/36 000

15 q11–12

P

Hyppighet beregnet i USAs hvite befolkning

Føllings sykdom (PKU)

Recessiv

1/13 000 (N)

12 q24

PAH

Flere ulike mutasjoner med ulik spredning

Hyperkolesterolemi

Dominant

1/500

19 p13

LDLR

Kolesterol 270–550, gjennomsnitt 350 mg/dL serum

Medfødt hypotyreose

Ulike/ukjente årsaker

1/4000

En mindre del av tilfellene er enkelt arvelige

ANDRE SYKDOMMER

Cystisk fibrose

Recessiv

1/3000

7 q31

CFTR

1 av 30 er bærer; herav har 66 % DF508

Døvhet

Recessiv

Se kromosomfiguren

13 q11–12

GJB2

1 av 50 bærer av 2588G>C-mutasjonen

Fragilt X-syndrom (funksjonshemning)

X (CGG)n

1/2000–4000 (gutter)

X q27 FRAXA

FMR1

(CGG)n, n>230 stanser FMR1-avskrift

Fragilt X-syndrom (funksjonshemning)

X q28 FRAXE

Normal n = 10–50, premut 52–200, syk>200

Synsnedsettelse fra skolealder

Recessiv disposisjon

1/3000

1 p22–21

ABCA4

1 av 50 bærer av 2588G>C-mutasjonen

1) X = kjønnsbundet. Når årsaken er økt antall basepar-tripletter, angis baserekkefølgen i tripletten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg