Bloddannende stamceller er celler i blodsystemet som ved celledeling kan utvikle seg til alle typer blodceller, og som kan opprettholde dannelsen av blodceller gjennom hele menneskets liv. Hos voksne finnes slike celler hovedsakelig i beinmargen, hvor blodcellene produseres.

Bloddannende stamceller

Øverst er det vist bloddannende stamceller som har evne til selvfornyelse over ulike tidshorisonter. Disse kan etter hvert bli til progenitorceller. Disse vil i sin tur bli mer spesialiserte og gi opphav til myeloide og lymfoide cellelinjer.

I virkeligheten er utviklingen mer kontinuerlig og dynamisk enn i figuren. For eksempel kan linjevalg skje både tidligere og senere, og celler som synes å være en-linje spesifikke kan bli til andre linjer.

Bloddannende stamceller
Av /Biorender.

Egenskaper

De bloddannende stamcellene kjennetegnes av to egenskaper: evne til å dele seg til helt identiske datterceller, det vil si selvfornyende celledeling, og evne til å dele seg, differensiere, modne og gi opphav til alle typer blodceller.

Selvfornyende celledeling

Det finnes flere typer stamceller med ulike egenskaper. Bloddannende stamceller tilhører kategorien multipotent stamcelle. Det betyr at de kan bli til alle ulike typer blodceller. Derimot er det mindre sannsynlig at de kan bli til samtlige av kroppens celler, slik som de totipotente og de pluripotente stamcellene.

En bloddannende stamcelle kan dele seg og bli til to helt identiske datterceller eller til en identisk dattercelle og en mer moden celle. I tillegg kan den dele seg til to mer modne celler. Evnen til å kunne reprodusere seg selv er det kun de bloddannende stamcellene som har. Det er bakgrunnen for at dannelsen av blodceller kan opprettholdes hele menneskets levetid. Det er også årsaken til at beinmargen kan hente seg inn igjen etter store doser cellegift eller strålebehandling.

Stamcellene kan videre inndeles i bloddannende stamceller med evne til selvfornyelse over lang tid, bloddannende stamceller med evne til selvfornyelse over middels lang tid og bloddannende stamceller med evne til selvfornyelse over kort tid. Det er kun de bloddannende stamcellene med selvfornyende evne over lang tid som kan fortsette å lage stamceller som varer et helt menneskes liv.

Siden stamcellene i liten grad blir rammet av cellegift og strålebehandling, vil de kunne gjendanne alle cellene i en beinmarg der alle de modne cellene er utryddet. Ingen av de andre blodcellene vil kunne gjøre dette siden de øvrige umodne blodcellene (progenitorcellene) blir mer modne ved hver celledeling. Progenitorcellene blir etter hvert også regulert til å differensiere til linjespesifikke progenitorceller som blir til enten røde eller hvite blodceller, blodplater eller dendrittiske celler.

De modne cellene vil dø. Det er derfor viktig at det opprettholdes en viss mengde stamceller som kan fornye og fortsette blodcelledannelsen.

Modning

De bloddannende stamcellene kan differensiere og modne til alle typer blodceller. Dette skjer gjennom gjentatte celledelinger hvor cellene ved hver deling blir mer modne. Beinmargen er derfor fylt med blodceller i alle modningsstadier. Når endestadiet er nådd, og de er blitt modne blodceller, vil de forlate beinmargen og strømme ut i blodet for å utføre sine oppgaver.

Regulering

I fosterlivet er de bloddannende stamcellene svært aktive og deler seg ofte. I voksenlivet går de bloddannede stamcellene over i en fase hvor selvfornyelsen blir vesentlig redusert. Det er vanskelig å måle, men det er funnet at et voksent menneske har mellom 3000 og 10 000 bloddannende stamceller, og at disse mest sannsynlig deler seg fra én gang hver tredje måned til én gang hvert tredje år (0,3–3 ganger per år). Tilsvarende har andre funnet at en bloddannende stamcelle deler seg 56 ganger over 85 år (36–120 ganger). I voksenlivet er mesteparten av blodstamcellene i en hvilefase (G0-fase). Det er med på å beskytte dem mot cellegift og strålebehandling ettersom slik behandling oftest angriper celler i delingsfase. De kan imidlertid reagere raskt når likevekten av blodproduksjonen står i fare for å bli endret, og det er et akutt behov for flere blodceller. Det vil for eksempel ved blødning lages flere celler som utvikler seg til blodplater, ved blodtap lages flere røde blodceller og ved infeksjon flere hvite blodceller. Etter cellegift eller strålebehandling vil produksjonen av alle tre celletyper økes slik at antallet blodceller i beinmargen igjen skal gjenvinnes og likevekten opprettholdes.

Siden det normalt lages mer enn 100 milliarder kjerneholdige celler i beinmargen hver dag, må tilsvarende mange celler differensiere til modne celler og forlate beinmargen eller dø. Regulering av nydannelse, differensiering og celledød av de bloddannende stamcellene og progenitorcellene er nøye kontrollert. Forstyrres denne kontrollen, kan det ende med for mange eller for få celler i beinmargen og i blodet. Dette skjer ved enkelte blodsykdommer.

Reguleringen skjer ved hjelp av gener, signalstoffer som cytokiner, og i samspillet med det omliggende miljøet i beinmargen. Der blir stamcellene og progenitorcellene påvirket av adhesjonsmolekyler, celler fra knoklene, fettceller, blodårer og nerveceller.

Etter hvert som mennesket blir eldre, påvirkes både de bloddannende stamcellene og deres reguleringsmekanismer. Dette disponerer for økning av bloddannende stamceller og progenitorceller med genforandringer som kan gjøre at cellene får vekstfortrinn fremfor de normale cellene. Dette er en av flere mekanismer for utvikling av ulike typer blodkreft.

I tillegg er det også vist at stamcellenes kapasitet til å fornye seg selv reduseres med økende alder. Det kan medføre redusert evne til å tåle cellegift og strålebehandling med langsommere gjenopprettelse av normale blodtall.

Bloddannende stamceller som ledd i behandling

Overføring av stamceller innen et individ eller mellom to individer kalles stamcelletransplantasjon. Dette brukes i behandling av blodsykdommer hvor pasienter har for få eller mangler celler i beinmargen. Det kan også brukes som ledd i behandling av blod- og lymfekreft og være helbredende.

Det finnes ingen sikre markører som kan identifisere bloddannende stamceller hos mennesket. Men mange av cellene med CD34 på sin overflate har evnen til selvfornyelse over lang tid, og ut fra erfaring har man funnet hvor mange CD34-positive celler som er nødvendig for en vellykket stamcelletransplantasjon.

Forskning

Genterapi med bruk av bloddannende stamceller er under utprøving. Det brukes i første omgang for sykdommer som skyldes en medfødt genfeil. Sykdommer som er forårsaket av kun én medfødt mutasjon i et gen er egnet. Sigdcelleanemi er et eksempel. Stamcelletransplantasjon kan helbrede sykdommen, men aktuell giver finnes kun for én av ti med sigdcelleanemi. Derfor utvikles nå metoder for å overføre friske gener til de bloddannende stamcellene hos slike pasienter.

Den vanligste metoden for overføring av normale gener til de bloddannende stamcellene er ved hjelp av virus til pasientens CD34-positive celler etter at disse er hentet ut fra pasienten. Deretter må de CD34-positive cellene som har mottatt de normale genene (genmodifiserte) bli transplantert tilbake til pasienten. Dette er i prinsippet tilstrekkelig for å oppnå helbredelse, men fortsatt gjenstår utfordringer blant annet med å få de hvilende stamcellene til å oppta genet. Utprøving foregår også ved å overføre mRNA via nanopartikler, for så å overføre dem til de bloddannende stamcellene. På sikt kan slik genterapi være aktuell ved flere medfødte sykdommer. Kanskje kan det en gang i fremtiden også brukes til å erstatte kreftfremmende gener.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg