Ei samankopla verd. . Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

pandemi

Spanskesjuka var ein influensaepidemi som i perioden 1918–1920 ramma store delar av verda, og som derfor blir kalla ein pandemi. Pasientar med spanskesjuka ved eit mellombels sjukehus ved Camp Funston i Kansas i USA i 1918.
Av /Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine.
Lisens: CC BY 2.0
Koronavirus-pandemien i 2020. Oppslag ved inngangen til Oslo universitetssjukehus, Rikshospitalet opplyser om besøksforbod for å unngå smitte. 15. mars. 2020.
Koronavirus
Av /NTB scanpix.

Artikkelstart

Pandemi er eit omgrep som blir nytta om ein sjukdom som rammar særs mange menneske og breier seg over eit svært stort geografisk område, til dømes fleire verdsdelar. Ein pandemi er såleis ein vidfemnande epidemi som omfattar store delar av verda. Omgrepet er ikkje eintydig definert, men Verdas helseorganisasjon (WHO) nyttar det om ei verdsomspennande spreiing av ein ny sjukdom.

Faktaboks

Uttale
pandemˈi
Etymologi

av pan- 'altomfattande' og gresk demos, ‘folk’

Døme

Ikkje minst infeksjonar med influensavirus kan opptre som pandemiar. Omgrepet pandemi er meint for infeksjonssjukdommar med betydeleg, vedvarande smitte frå menneske til menneske i store delar av verda samtidig. Det klassiske dømet er spanskesjuka, som herja frå 1918 til 1920. I nyare tid utvikla svineinfluensa seg til ein pandemi i 2009.

Verdas helseorganisasjon fastslo 11. mars 2020 at utbrotet av sjukdom på grunn av infeksjon med koronavirus skulle bli sett på som ein pandemi.

Beredskap for vern av befolkninga ved pandemiar er eit høgt prioritert arbeidsområde for helsestyresmaktene, og det er utarbeidd detaljerte beredskapsplanar for pandemiar i Noreg og internasjonalt. Det er særleg influensavirus ein har i tankane når det blir retta merksemd mot moglege framtidige pandemiar.

Annan bruk av ordet

Omgrepet pandemi blir òg brukt om ei omfattande utbreiing av ikkje-smittsame sjukdommar, som til dømes auke i fedme og kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols). Ein slik bruk av omgrepet er ikkje i samsvar med måten det vanlegvis blir brukt på av nasjonale og internasjonale helsestyresmakter.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Snorre Myrseth

Mitt navn er Snorre Myrseth - det fremkommer antakeligvis ved at jeg har registrert meg som bruker i SNL. Mitt anliggende er definisjonen av begrepet PANDEMI. Som legman er jeg noe forundret over den tildels sterkt følelsesladde diskusjonen som har vært i norske media det siste rundt svineinfluensaen og den endringen (etter min forståelse) av meningsinnholdet i begrepet PANDEMI som ble gjort av Helsedirektoratet (HD) og Folkehelseinstituttet (FHI) på forsommeren i år etter påtrykk fra WHO.Noen har tydeligvis være inn på Norsk Wikipedia oppdatert definisjonen av PANDEMI der, slik at den stemmer overens med måten ordet nå brukes av HD og FHI på. Det er spesielt den tidligere betydningen "med stor dødelighet"som er helt fjernet ved "redefineringen" av begrepet PANDEMI.Den "nye" forståelsen av PANDEMI synes å bli til forveksling likt EPIDEMI. Jeg synes dette er uheldig da vi ikke lenger synes å ha noe ord i språket vårt som dekker det jeg mener var den tidligere forståelsen av begrepet PANDEMI - en verdensomspennende epidemi med stor dødelighet i befolkningen. Vi har her i Norge ikke opplevd dette siden tuberkulosen ble overvunnet tidlig på 1950-tallet. Vår kollektive bevisstehet har derfor ikke noe "frisk" minne om en PANDEMi - desto viktigere er det at vi har et klart ord for denne type sykdomsutbredelse og dødelighetsrate når den engang i fremtiden rammer oss.Mitt ønske og råd til SNL og forfatter (Braut) er å "ta tilbake" den opprinnelige forståelsen av PANDEMI ved å :a) Angi tydelig begrepssammenheng mellom pandemi og epidemib) Angi skille i dødelighet mellom f.eks. sesonginfluensa og en influensa-pandemi (f.eks. Spanseksyken)c) Angi hvem "risikogrupper" erJeg mener dette er viktig både relatert til generell sykdomsbekjempelse i landet og til den offentlige helsedebatt fremover.mvh Snorre Myrseth

skrev Snorre Myrseth

Jeg har lest igjennom min kommentar som jeg sendte inn i går og finner at den var skrevet litt for fort! Jeg velger derfor å sende en revidert/ oppdatert kommentar som følger:Vedrørende definisjonen av begrepet PANDEMI: Som legman er jeg noe forundret over den tildels sterkt følelsesladde diskusjonen som har vært i norske media i den siste tiden rundt svineinfluensaen og den endringen av meningsinnholdet i begrepet PANDEMI (etter min forståelse av begrepet) som ble gjort av Helsedirektoratet (HD) og Folkehelseinstituttet (FHI) på forsommeren i år etter påtrykk fra WHO.Noen har tydeligvis nylig være inn på Norsk Wikipedia og oppdatert definisjonen av PANDEMI der, slik at denne også stemmer overens med måten ordet nå brukes av HD og FHI på. Det er spesielt den tidligere betydningen "med stor dødelighet" som er helt fjernet ved "redefineringen" av begrepet PANDEMI. Den "nye" forståelsen av PANDEMI synes å bli til forveksling likt EPIDEMI. Jeg mener dette er meget uheldig da vi ikke lenger synes å ha noe ord i språket vårt som dekker det jeg mener var den opprinnelige forståelsen av begrepet PANDEMI - en verdensomspennende epidemi med stor dødelighet i befolkningen. Vi har her i Norge ikke opplevd epidemier med stor dødelighet i befolkningen siden tuberkulosen ble overvunnet tidlig på 1950-tallet. Vår kollektive bevisstehet har derfor ikke noe "friskt" minne om en PANDEMI - desto viktigere er det at vi har et klart ord for denne type sykdomsutbredelse og dødelighetsrate når den engang i fremtiden rammer oss. Jeg mener HD og FHI gjør det vanskelig i fremtiden både for helseinformasjon overfor befokningen og for den offentlig mediadebatt når I et almenhelseperspektiv er det viktig at vi har et entydig begrep i det norske folks bevissthet som betyr: En verdensomspennende epidemi med stor dødelighet i befokningen. Hvis man ikke har et klart begrepsapparat mellom nordmenn den dagen en virkelig alvorlig, verdensomspennende og dødelig epidemi inntreffer blir myndighetenes evne til å handle raskt svært mye dårligere. Jeg mener HD og FMI nå roper "ulv, ulv!" i svineinfluensa-saken med fare for å ikke få riktig respons i befolkningen hvis f.eks. en virussykdom som Ebola plutselig skulle bli pandemisk.Mitt ønske og råd til SNL og forfatter (Braut) er å "ta tilbake" den opprinnelige forståelsen av PANDEMI ved å :a) Angi tydelig begrepsforskjell mellom pandemi og epidemib) Angi skille i dødelighet mellom f.eks. sesonginfluensa og en influensa-pandemi (f.eks. Spanseksyken)Jeg vil også foreslå at det generelle helseinformasjonsaspektet i større grad legges vekt på i tilknytning til en oppdatert definering av PANDEMI hvor det bl.a. opplyses om:1) Hvem er "risikogrupper" i tilknytning til epidemier/ pandemier2) Hvem er "aktører" i tilknytning til håndtering/ bekjempelse av epidemier/ pandemierJeg mener dette er viktig både relatert til generell sykdomsbekjempelse i landet og til den offentlige helsedebatten.Og så etterlyser jeg flere illustrasjoner...Trondheim 25.11.2009mvh Snorre Myrseth

svarte Geir Sverre Braut

Takk til Snorre Myrseth for kloke kommentarer til artikkelen om pandemi. Slik den foreligger i SNL/SML per i dag er det en allmenn kortfattet deskriptiv definisjon. Den er i det vesentlige i samsvar med det man finner i nasjonale og internasjonale oppslagsverk og ordbøker. Se f.eks. John Last: A dictionary of epidemiology, Dorland's Medical Dictionary og Audun Øyri: Norsk medisinsk ordbok.Ved revisjonen av SML og SNL for noen år siden var jeg inne på tanken om å utvide omtalen noe. Men jeg avsto fra det av to årsaker. Først og fremmst for bruksmåtegrunnlaget i det norske allmennspråket da ikke gav særlig mat for utvidelse av omtalen. Dernest oppfattet jeg også WHOs internasjonale pandemiplan lite avklarende for en mer presis definisjon. (Det er pandemi når WHO har besluttet det.)Nå per desember 2009 er vi på sett og vis inne i en formativ periode for begrepet pandemi. Medias bruk av begrepet er lite presis, og myndighetenes bruk bygger på det faktum at WHO erklærte pandemi i mai 2009. Jeg vil derfor gjerne avvente ennå noen tid før jeg justerer artikkelen. Men Myrseth har noen veldig gode poenger som nok trenger en avklaring og må få sin plass i artikkelen ved neste runde.Inntil da: Innspill ønskes - gjerne i form av forslag til endret innhold i artikkelen. Les og kommenter også gjerne artikkelen om influensa.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg