LSD

LSD, forkortelse for lysergsyredietylamid, er et hallusinogent rusmiddel som tidligere også har vært forsøkt anvendt medisinsk.

Faktaboks

Også kjent som

lysergid, lysergsyredietylamid

Virkning

LSD kan påvirke en rekke forskjellige transmittersystemer i hjernen. Hovedvirkningene av stoffet er knyttet til dets komplekse påvirkning av synapser i sentralnervesystemet som benytter serotonin som signalmolekyl. Denne påvirkningen kan forklare virkninger som forvrengning av sanseinntrykk, illusjoner og hallusinasjoner. Illusjonene og hallusinasjonene vil hyppigst omfatte synet, men de kan også opptre som hørsels-, lukt-, smaks- og berøringsillusjoner/-hallusinasjoner.

Forskjellige sanseinntrykk kan oppleves å gå over i hverandre (dvs. at man «ser» musikk, «hører» farger). Opplevelsen av endrede sanseinntrykk kan variere sterkt fra gang til gang. Tankekontrollen kan også forstyrres i en grad slik at det nærmest oppstår en akutt psykose (sinnssykdom). Andre virkninger er rusfølelse (med hevet stemningsleie, kritikkløshet), kvalme, brekninger, sammentrekning av blodårer, rask puls, blodtrykksstigning, utvidelse av pupillene, skjelvinger og temperaturstigning.

Anvendelse

På 1950 og 60-tallet ble effekten av LSD undersøkt i kliniske studier på angst, depresjon og avhengighet av andre rusmidler. Resultatene var ikke tilfredsstillende, og forsøkene ble oppgitt. Etter utstrakt misbruk av stoffet klassifiserte FN LSD og andre psykedeliske stoffer, som stoffer med misbrukspotensial og mulighet for alvorlige negative helseeffekter. I dag foregår det likevel kliniske studier på om LSD kan ha en fremtidig plass i angstbehandling.

LSD brukes i dag først og fremst som illegalt rusmiddel. Det kan inntas ved injeksjon og røyking, men først og fremst ved inntak gjennom munnen. Virkningene begynner å inntre kort tid etter inntak og når maksimal effekt etter 3–5 timer. Den totale varigheten av en enkelt LSD-rus vil kunne være fra 6 til 12 timer. Virkningene ved gjentatt dosering vil være redusert og kan nærmest forsvinne dersom LSD brukes flere dager på rad.

Risikoen

Risikoen ved bruk av enkeltdoser LSD er knyttet til rusvirkningene, som kan forårsake at en påvirket personen for eksempel kan komme utfor ulykker. Dette skyldes endrede sanseopplevelser, som også kan virke ubehagelige og skremmende, som i såkalte bad trips. Kortvarige psykotiske tilstander kan også oppstå som et resultat av LSD-rus. Voldsbruk og selvpåførte skader er rapportert for enkelte LSD-påvirkede.

Rene overdosedødsfall synes ikke å være rapportert for LSD, men alvorlige og akutte medisinske tilstander har inntrådt i noen tilfeller. Bruk av LSD i rusøyemed kan føre til utvikling av avhengighet, men dette er ikke særlig utpreget. Gjentatt bruk av LSD over lengre tid kan muligens knyttes til utvikling av langvarige mental sykdom og til langvarige perioder der individets motivasjon er redusert. Bruk av LSD kan etterfølges av senere flashbacks, men dette er trolig en uvanlig komplikasjon.

Utbredelse

LSD-bruken i Norge synes å vise en økende tendens de siste årene. Sammenlignet med andre narkotikatyper er den beslaglagte mengden liten, men stoffet synes likevel å ha en økende popularitet.

Kommentarer (2)

skrev Georg Kjøll

Denne artikkelen er slått sammen med en oppføring i Store norske leksikon, hvor et spørsmål i kommentarfeltet tok opp blant annet sammenhengen mellom LSD-bruk, flashbacks og andre påståtte skadevirkninger. Redaktør Thale K. Olsen ga følgende supplerende opplysninger til artikkelen: "De skadelige konsekvensene av LSD har vært, og er, omdiskutert. Det er likevel enighet om at stoffet ikke medfører store direkte fysiske skadevirkninger, og at det har et lavt avhengighetspotensiale. Det finnes kun et fåtall nyere studier som undersøker effekten av LSD hos mennesker - veldig mye av den tilgjengelige forskningen ble utført på 50- og 60-tallet, før stoffet ble forbudt - men den vitenskapelige interessen for LSD har likevel økt de siste 10-15 årene. Når det gjelder "flashbacks"; "hallucinogen persisting perception disorder" eller HPPD, viser jeg til en review-artikkel av Halpern og Pope ("Hallucinogen persisting perception disorder: what do we know after 50 years?". Drug and Alcohol Dependence 2003;69:109-119). Forfatterne gjennomgår her tilgjengelig forskning på området, og konkluderer med at HPPD nok er en reell, men uvanlig/sjelden senvirkning av psykoaktive stoffer, inkludert LSD. Videre nevner de at risikoen for å utvikle HPPD ser ut til å være lavere når LSD inntas i kontrollerte omgivelser eller i forskningsøyemed. De understreker imidlertid også at det er vanskelig å trekke noen videre konklusjoner, ettersom de få publiserte studiene som finnes er vanskelige å tolke i lys av de nåværende diagnosekriteriene for HPPD."

skrev Jørn Kløvfjell Mjelva

I artikkelen skriver Mørland: "Bruk av LSD i rusøyemed kan føre til utvikling av avhengighet, men dette er ikke særlig utpreget.". Det er imidlertid liten støtte i forskningen for påstanden om at LSD kan medføre avhengighet. EMCDDA skriver om LSD at "dependence does not occur", NIDA skriver "[...] LSD is not considered an addictive drug because it doesn't cause uncontrollable drug-seeking behavior", mens i Goodman og Gillmans The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12. utg.(2011), s. 663 står det "dependence and addiction do not occur". På forespørsel om kildehenvisning, har Mørland tidligere vist til to kilder - Smart og Bateman (1967), og Das et al. (2016). Ved nærmere ettersyn gir imidlertid ikke disse støtte for påstanden om at LSD medfører avhengighet: Smart og Bateman har gitt en feilaktig gjengivelse av en saksrapport fra Cohen and Ditman (1963), mens Das et al. (2016) ikke viser til noen evidens for påstanden.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg