Alkalose i medisinsk sammenheng brukes vanligvis i forbindelse med tolkning av blodgasser. Begrepet brukes når blodets pH-verdi er høyere enn normalt. Normal pH i blodet hos mennesker er mellom 7,35 og 7,45 og holdes innenfor dette området av flere biokjemiske og fysiologiske mekanismer. Er pH lavere enn normalt kalles dette acidose. Det skilles mellom to hovedtyper alkalose:

Faktaboks

Uttale
alkalˈose

Disse kan forekomme isolert eller i kombinasjon med andre syre-base forstyrrelser, nærmere beskrevet under blodgasser. Alkalose kan gi økt irritabilitet av nervesystemet. For eksempel vil en bevisst eller ubevisst hyperventilering hos en frisk person typisk medføre tendens til muskelkramper og prikking rundt munnen. Dette skjer fordi alkalosen medfører en senkning av kalsiummengden i blodserum.

Respiratorisk alkalose

Respiratorisk alkalose skyldes at nivået av karbondioksid (CO2) i blodet er lavere enn normalt. Normalt partialtrykk av CO2 (benevnt pCO2) i blodet er 4.5 – 6.5 kPa. En verdi lavere enn dette vil gi en respiratorisk alkalose. Dette fordi CO2 løst i blod spaltes til hydrogenioner (H+) og bikarbonat (HCO3-) av enzymet karbon anhydrase. En reduksjon av pCO2 i blodet vil føre til en reduksjon av konsentrasjonen av H+. Dette vil gjøre blodet mer alkalisk (Henderson-Hasselbalch likning).

Lave verdier av CO2 i blodet skyldes vanligvis økt pustearbeid som medfører at mer CO2 skilles ut med utåndingsluften. Det økte pustearbeidet kan skyldes en høy pustefrekvens (respirasjonsfrekvens) og/eller høye tidevolum, ofte i kombinasjon. Dette kan være bevisst eller følge av akutt sykdom eller skade. Det kan også følge av lavere oksygeninnhold i blodet ved stigning til større høyder, og noen av symptomene ved høydesyke antas å skyldes alkalose.

Alvorligheten av den respiratoriske alkalosen vil avhenge av CO2-nivået, og vil ytterligere forverres dersom det samtidig foreligger en metabolsk alkalose.

Metabolsk alkalose

Metabolsk alkalose skyldes et relativt overskudd av bikarbonat (HCO3-) i blodet, over normalverdien på cirka 24 mmol/l, og defineres typisk ved en base excess over 3 mmol/l. Da bikarbonat og klorid begge er negative ioner (anioner) og er i elektrokjemisk balanse med positive ioner (kationer) i blodet (se anion gap), vil et relativt overskudd av bikarbonat medføre en fortrengning av klorid. Dette fordi det alltid må være like mange positive som negativt ladede partikler i en væske. Metabolsk alkalose vil derfor som hovedregel medføre hypokloremi.

Vanlige årsaker til metabolsk alkalose er:

  • Hvis pCO2 i blodet over tid er høyere enn normalt, for eksempel ved kronisk respirasjonssvikt, vil nyrene forsøke å kompensere for lavere pH ved økt produksjon av bikarbonat. På denne måten vil den respiratoriske acidosen indusert av forhøyet pCO2 kompenseres med økt bikarbonat slik at pH-verdien normaliseres.
  • Nyrene vil også kompensere med økt bikarbonatproduksjon ved en metabolsk acidose (for eksempel ketoacidose), og dersom acidosen korrigeres raskt vil det kunne oppstå et relativt overskudd av bikarbonat i blodet og dermed metabolsk alkalose. Dette vil særlig skje dersom det gis intravenøse buffer-løsninger, for eksempel natriumhydrogenkarbonat, for å korrigere for acidosen.
  • Tap av syre fra mage/tarm systemet grunnet større mengder oppkast, da magesyre inneholder hydrogenklorid (HCl, saltsyre). Tap av både H+-ioner og klorid-ioner vil gi en hypokloremisk (metabolsk) alkalose, og bikarbonat vil økes for å sikre elektronøytralitet i blodet grunnet lave verdier av klorid.
  • Bruk av vanndrivende medikamenter (diuretika). Dette grunnet økt tap av natriumklorid og kalium i urin.
  • Lave nivåer av kalium vil kunne gi metabolsk alkalose grunnet økt syretap i urin. Dette fordi kalium tas opp i distale tubuli i bytte mot H+ ioner som dermed skilles ut.
  • Lave nivåer av albumin i blodet, da dette fungerer som en svak syre og buffer i blodet.

Behandlingsprinsipper

Behandling av den tilgrunnliggende årsaken til alkalosen vil kunne medføre at den går tilbake, avhengig av årsaken til at personen er syk og alvorlighet av denne. En økning av pCO 2 i blodet ved endring av pustearbeidet/respirasjonsstøtte vil raskest bidra til en normalisering av pH, men dette er ikke alltid mulig. Korrigering av elektrolyttforstyrrelser som ligger til grunn vil kunne bidra til normalisering av pH, avhengig av årsak. Om årsaken er store syretap via mage/tarm-systemet kan det gis intravenøst hydrogenklorid for å korrigere for dette. Slik behandling gjøres på en intensivavdeling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Martine Hjellestad

Under "metabolsk alkalose" står det blant annet "vanlige årsaker til metabolsk acidose er:" og i punkt 1 og 2 under der "metabolsk acidose" er det meningen eller har det blitt vekslet på begrepene?

svarte Trond Nordseth

Takk for tilbakemelding. Det riktige er, som du skriver, at det skal stå "metabolsk alkalose" og ikke "metabolsk acidose". Dette er nå korrigert. Feilen kan skyldes at alkalose teksten ble utarbeidet basert på acidose teksten, og dermed ble det en feil som fulgte fra dette.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg