Helsepersonell er ei fellesnemning på tre grupper personar:

 • Dei som har autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
 • Personell utan autorisasjon som yter helsehjelp i helse- og omsorgstenesta eller i apotek.
 • Studentar og elevar under helsefagleg opplæring når desse yter helsehjelp.

Lisens kan etter § 49 i helsepersonellova givast til dei som ikkje har rett til autorisasjon, men som likevel blir rekna som skikka til å opptre som helsepersonell. Det kan til dømes vere legestudentar som er i aller siste del av studiet, og som skal arbeide som legevikarar ved sjukehus.

Dei personellgruppene som blir omfatta av autorisasjonsordninga, er angitt i § 48 i helsepersonellova.

Godkjenning av helsepersonell

Autorisasjon blir skrive ut av Helsedirektoratet. Autorisasjon kan i tilfelle som er angitt i § 57 i helsepersonellova, bli kalla tilbake ved vedtak frå Statens helsetilsyn. Dersom autorisasjonen er kalla tilbake, kan ein ikkje lenger nytte yrkestittelen.

Autorisasjonen fell bort automatisk når vedkommande fyller 80 år, men vedkommande kan då likevel nytte yrkestittelen. Dersom nokon ønskjer å halde fram verksemda si etter fylte 80 år, må vedkommande søkje om å få innvilga lisens.

Autorisasjon som helsepersonell gjeld berre i Noreg, men etter bestemde reglar kan autorisasjon for visse grupper helsepersonell blir overført mellom landa som er omfatta av EØS-avtalen.

Også andre enn autorisert helsepersonell kan tilby undersøking og behandling for sjukdom, men for desse gjeld reglane i alternativ behandlingslova av 2003. Der er det mellom anna bestemt at berre autorisert helsepersonell kan behandle pasientar for alvorlege sjukdommar.

Lovbeskytta titlar på helsepersonell

§ 74 i helsepersonellova slår fast at det berre er dei som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, som kan nytte dei yrkestitlane som er omfatta av lova. Dette gjeld desse yrkesgruppene:

 1. ambulansearbeidar
 2. apotekteknikar
 3. audiograf
 4. bioingeniør
 5. ergoterapeut
 6. fotterapeut
 7. fysioterapeut
 8. helsefagarbeidar
 9. helsesekretær
 10. hjelpepleiar
 11. jordmor
 12. kiropraktor
 13. klinisk ernæringsfysiolog
 14. lege
 15. [manuellterapeut
 16. naprapat
 17. omsorgsarbeidar
 18. optikar
 19. ortopediingeniør
 20. ortoptist
 21. osteopat
 22. paramedisinar
 23. perfusjonist
 24. provisorfarmasøyt
 25. psykolog
 26. radiograf
 27. reseptarfarmasøyt
 28. sjukepleiar
 29. tannhelsesekretær
 30. tannlege
 31. tannpleiar
 32. tannteknikar
 33. vernepleiar

¹ I kraft frå den tid Kongen bestemmer.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg