NEWS er et skåringssystem for målinger av livsviktige funksjoner hos syke personer. Mål på livsviktige funksjoner er i denne sammenhengen blant annet pustefrekvens, hjertefrekvens og oksygeninnhold i blodet. Disse kalles gjerne for «vitale parametre». Syke personer som har verdier utenfor normalverdier på én eller flere av disse, kan omtales som «ustabile». Slike pasienter har behov for mer intensivert medisinsk overvåkning.

Skåringssystemet brukes i hovedsak på sykehus, men kan brukes i enhver situasjon hvor man ønsker en oversikt over en pasients livsviktige funksjoner. Økende NEWS-skår tilsier økende grad av alvorlighet av pasientens tilstand.

NEWS-skåringen har tre hensikter:

 • Gi et øyeblikksbilde av alvorligheten til pasientens sykdomstilstand.
 • Gi en oversikt over hvordan alvorligheten endres over tid, slik at en eventuell forverring av sykdomstilstand kan oppdages og behandles. Ved en høy eller raskt økende skår anbefales det at den syke vurderes for kontinuerlig overvåkning på en overvåknings- eller intensivavdeling, om det ellers er medisinsk begrunnet.
 • Bidra til at den syke blir vurdert av helsepersonell med riktig kompetansenivå til riktig tid. Dette skjer ved at visse poengskåringer gir anbefalinger om snarlig vurdering av lege.

NEWS ble utviklet av Royal College of Surgeons i Storbritannia og ble publisert i 2012. En oppdatert versjon ble publisert i 2017 og kalles NEWS2. Det er NEWS2 som i all hovedsak brukes, og som her beskrives «NEWS-skåring».

NEWS Chart
National Early Warning Score 2 (NEWS2) skåringsskjema. Personen skåres ut fra dårligste verdi på hver måling/vurdering og gis poengsum etter det. SpO2 er mål på oksygenmetning i blodet og legen må velge hvilken av de to skalaene som skal følges for den syke. Det gis to poeng om personen mottar oksygenbehandling. For våkenhet (consciousness) gis null poeng om personen er våken og klar (A – alert), ellers tre poeng om personen er forvirret (C – confusion), gir vokal respons (V – responds to voice), gir respons på smerte (P – responds to pain) eller ikke gir noen respons (U – unresponsive).
Lisens: Royal College of Physicians 2017

Bruk

NEWS-skåring brukes på mange sykehus som et standardisert skåringsverktøy. Dette brukes for å sikre en ensartet og forutsigbar vurdering og overvåkning av livsviktige funksjoner. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet.

NEWS skal ikke brukes på barn under 16 år eller på gravide. Dette skyldes at barn og gravide har andre grenser for normale verdier av livsviktige funksjoner. Det er utviklet egne skåringssystemer for disse, for eksempel Pediatric Early Warning Score (PEWS) for barn og Maternal Early Warning Score (MEWS) for gravide.

Flere medisinske retningslinjer anbefaler at personer som mottar helsehjelp skal NEWS-skåres regelmessig, spesielt om de ligger på en sengepost. Bruk av systemet er også del av standard retningslinjer ved flere norske sykehus. Imidlertid kan legen alltid gjøre en nærmere medisinsk vurdering om skåringssystemet skal brukes på enkeltpasienter. Om personen er så syk at ytterligere tiltak ikke vil påvirke sykdomsforløpet, for eksempel om personen åpenbart er døende og tiltak mot dette ikke skal gjøres, kan legen beslutte at NEWS ikke skal brukes. I en slik situasjon vil bruken av NEWS være en form for overdiagnostikk og bidra til overbehandling som ikke er i pasientens interesse.

Tilsvarende kan legen bestemme at NEWS ikke er nødvendig hvis man ikke (lenger) forventer endring i sykdomsforløpet, for eksempel om personen er blitt frisk nok eller at skåring ikke er nødvendig av andre grunner.

Gjennomføring

Systemet er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, og forutsetter tilstrekkelig opplæring og erfaring i måling av vitale parametere og bruk av systemet. NEWS-skåring gjøres oftest av sykepleiere. Ved skåringen måler man:

Rekkefølgen følger ABCDE-prinsippet, der vurdering av pustemønster og oksygeninnhold i blodet (A og B) gjøres før vurdering av sirkulasjon (C), våkenhet (D) og temperatur (E).

Dokumentasjonsskjema til bruk på sykehus for NEWS-skåring. Verdiene på måling av respirasjonsfrekvens, oksygenmetning ved pulsoksimetri, om personen mottar oksygen, systolisk blodtrykk, hjertefrekvens, grad av våkenhet og kroppstemperatur dokumenteres på angitte tidsintervall. Hyppighet på måling vurderes ut fra foregående skår, for eksempel hver fjerde til sjette time om totalskåren er under fem poeng.

Resultat og vurdering

Basert på målingenes verdier gis poeng ut fra et poengsystem fra null til tre for hvert punkt, hvor null poeng tilsier normale verdier. En i utgangspunktet frisk person, i hvile og uten kronisk organsvikt, vil forventes å skåre null poeng på NEWS.

Om pasienten mottar oksygenbehandling, får vedkommende ytterligere to poeng. I vurdering av oksygenmetningen skal det skåres etter skala 1 eller skala 2. Legen vurderer hvilken som skal brukes. Skala 2 er først og fremst aktuell ved tilstander som gir kronisk respirasjonssvikt, for eksempel alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), hvor tilførsel av for mye oksygen kan være uheldig. Ved slike tilstander vil man ha et lavere oksygenmetningsmål som siktemål (88–92 prosent) enn for andre syke.

Våkenhet klassifiseres på en fempunktsskala (ACVPU):

 • A for ‘alert’. Personen er våken og orientert.
 • C for ‘confusion’. Personen er våken, men forvirret.
 • V for ‘verbal’. Personen er ikke ordentlig våken, men reagerer på tiltale.
 • P for ‘pain’. Personen er bevisstløs, men reagerer på smertestimuli.
 • U for ‘unresponsive’. Personen er bevisstløs og reagerer ikke på smertestimuli.

En person som skårer P eller U på denne skåren er alvorlig bevissthetssvekket.

Hvor ofte en pasient bør NEWS-skåres avhenger av både hva totalskår er og om pasienten har tre poeng på noen av parameterne. NEWS2-systemet legger følgende anbefalinger til grunn:

 • NEWS2 på 0 poeng: skåring minst hver tolvte time
 • NEWS2 på 1–4 poeng: skåring minst hver fjerde til sjette time
 • NEWS2 på 5 poeng eller mer: skåring minst hver time
 • NEWS2 på 3 poeng i minst én parameter: skåring minst hver time

Skårer pasienten syv poeng eller mer, bør legen vurdere kontinuerlig overvåkning av vitalparametre, noe som i utgangspunktet gjøres i en overvåkningsavdeling. Legen som har ansvaret, kan beslutte at målingene skal gjøres hyppigere eller mindre hyppig ut fra skåringene som er gjort, etter en nærmere medisinsk vurdering. Ved raske endringer i NEWS-skår anbefales det at behandlingsteamet avklarer nærmere seg imellom om dette har betydning for hvordan den syke skal behandles og overvåkes.

Bakgrunn

De fleste moderne sykehus har et system for akutt behandlingsrespons ved hjertestans. Et forhåndsbestemt lag av helsepersonell rykker ut når dette skjer og iverksetter akutt behandling. På 1990-tallet var det en økende interesse for lag som også kunne rykke ut til sykehuspasienter som viste tegn til akutt forverring av den medisinske tilstanden, for på den måten å kunne gi behandling før hjertestans inntrådte (såkalte «medical emergency teams» (MET)). Dette skulle erstatte den mer tradisjonelle fremgangsmåten der sykepleier tilkalte lege, ofte med lite erfaring, som dukket opp når det passet med andre arbeidsoppgaver og som igjen måtte konferere med mer erfarne leger. Denne tradisjonelle fremgangsmåten kunne bidra til forsinkelse av diagnostikk og behandling hos pasienter som utviklet kritisk sykdom. Kriteriene for at laget skulle rykke ut, for eksempel høy respirasjonsfrekvens eller lavt blodtrykk, var utgangspunkt for det som etter hvert utviklet seg til skåringssystemer for livsviktige funksjoner (vitalparametre).

Det var flere slike skåringssystemer i bruk i National Health Service (NHS) i Storbritannia, og disse ble ofte brukt på en inkonsistent måte. På bakgrunn av dette utviklet Royal College of Surgeons NEWS i 2012. Hensikten var å standardisere en rekke ulike systemer for registrering av de vitale parametrene i bruk i det britiske helsevesenet, og bidra til bedre kommunikasjon ved at alle forsto det samme med de ulike målingene og skåringene. Samtidig var det ønskelig å sørge for en mer standardisert respons på akutte endringer i vitale parametre. Systemet har siden spredt seg til andre lands helsetjenester og brukes i dag på de fleste sykehus i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg