Røde blodceller. iStock. Begrenset gjenbruk

transfusjon

Illustrasjon av røde blodceller, to hvite blodceller og mange blodplater.
Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Artikkelstart

Transfusjon er overføring av blodkomponenter eller plasmaprodukter fra menneske til menneske, og kalles derfor også gjerne blodoverføring.

Faktaboks

Etymologi
av trans- og latin fundere, ‘tømme, renne, øse’
Også kjent som

blodoverføring

Siden man stort sett ikke overfører blod, men bare deler (komponenter) av blod, blir betegnelsen «blodoverføring» oftest bare brukt for fullblod. I stedet anvendes «transfusjon», som entydig forteller at pasienten mottar en komponent eller et produkt av blod fra menneske. Direkte overføring fra blodgiver til mottaker anvendes ikke lenger.

Prosedyre

Giverens blod tappes i en plastpose tilsatt en løsning som hindrer at blodet koagulerer. Ved sentrifugering skilles de forskjellige komponentene i blodet fra hverandre og blodcellene overføres til plastposer med spesielle oppbevaringsløsninger mens plasmaposen dypfryses for å hindre at plasmaproteiner nedbrytes. Alternativt tappes større blodvolum med en separator ved aferese og aktuelle komponenter samles i plastposer som ved vanlig tapping, mens resten returneres til giveren.

Ved at blodet separeres i komponenter kan mottakeren få overført det som trenges, for eksempel røde blodceller. Posen med dette innholdet plasseres i et stativ over mottakeren, og innholdet overføres dråpevis gjennom et slangesett med blodfilter og en kanyle som er ført inn i en vene hos mottakeren. Hvis en hurtig overføring er nødvendig, kan imidlertid blodet pumpes inn ved at posen legges inn i en oppblåsbar mansjett. En transfusjon kan derfor ta fra noen minutter til et par timer.

Blodtypeantigener og -antistoffer

Blodtype. ABO-blodgruppesystemet. Antigen på overflaten av de røde blodceller gjenkjennes av spesifikke antistoffer og gir klumping (agglutinasjon) av cellene. Plasma-antistoffene er: anti-A i blodgruppe B, anti-B i blodgruppe A, anti-AB i blodgruppe O, og verken anti-A eller anti-B i blodgruppe AB. Prosentvis forekomst er angitt til høyre i figuren. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Basert på molekylære forskjeller på celleoverflaten (antigener), kan blod deles inn i forskjellige blodtyper, som for eksempel ABO-systemet. Dette er det viktig å ta hensyn til ved transfusjon.

Blodtypeantigener (egenskaper) kodes av 36 forskjellige blodtypesystemer. Syv systemer koder for karbohydrater, resten for proteiner. Det viktigste av blodtypesystemene er ABO-systemet. Antigenene i dette systemet finnes ikke bare på blodceller, men også på andre celler i kroppen. I tillegg finner man liknende egenskaper hos dyr, planter og mikroorganismer.

For å danne antistoffer mot et blodtypeantigen man ikke selv har, er det nødvendig å bli eksponert for det fremmede antigenet. Siden ABO-antigenene er utbredt i naturen, dannes det før to års alder antistoffer mot de antigenene man selv mangler. For andre blodtypeantigener dannes normalt antistoffer først ved eksponering i forbindelse med immunisering på grunn av transfusjon eller svangerskap. Spesielt antigenene RhD og K fører lett til antistoffdannelse (henholdsvis hos cirka 50 og 10 prosent etter transfusjon).

Transfusjonsreaksjoner

Hvis mottaker har antistoffer som reagerer mot antigener fra donor, kan dette føre til en transfusjonsreaksjon.

Alvorlige transfusjonsreaksjoner kan oftest forebygges hvis en sørger for at donor og mottaker er forlikelige i ABO-systemet og for RhD-antigenet. Både anti-RhD og anti-K gir også alvorlig hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte. I Europa brukes derfor oftest K negativt blod til kvinner før og i fertil alder. I tillegg til typebestemmelsen undersøkes mottakers blod på IgG (immunantistoffer) mot andre blodtyper enn ABO ved antistoffscreening.

Forlikelighetsprøver

Før en transfusjon kan finne sted, skal donors og mottakers blod være typebestemt. Det vil si at mottakers blod bestemmes for ABO og RhD, mens giver typebestemmes for betydelig flere blodtypeantigener. Dette for å kunne finne en forlikelig donor dersom mottaker har dannet immunantistoffer.

Har donor og mottaker forskjellige blodtyper, kan antistoffer i mottakerens blod ødelegge blodcellene i donors blod. Dette kan være veldig farlig, men unngås ved forlikelighetsprøver og/eller undersøkelse av mottaker på blodtypeantstoffer (antisoffscreening) før en transfusjonen.

Enkelt og utvidet forlik

Ved enkelt forlik blandes donorblodceller med serum fra mottakeren for å sjekke at det ikke skjer sammenklumping. Dette gjøres dels som kontroll på ABO typebestemmelsen, dels for å sikre seg at mottakerens serum ikke inneholder andre antistoffer, som kan føre til farlige reaksjoner.

Dersom antistoffscreening ikke er utført de siste 96 timene eller det er påvist immunantistoffer tidligere, foretas også et utvidet forlik (med såkalt indirekte antiglobulinreaksjon) mot giverens blodceller.

I nødssituasjoner, hvor det ikke er tid til typebestemmelse på mottakeren og forlikelighetsprøver, kan en bruke såkalt «kriseblod», som er konsentrat av røde blodceller fra blodgiver med blodtype O som er RhD negativ (til kvinner før og i fertil alder også K negativ).

Elektronisk forlik

Elektronisk forlik forutsetter at både giver og pasient er typet i minst to separate blodprøver og at det verken foreligger immunantistoffer i fersk (ikke er over 96 timer gammel) eller tidligere blodprøve. Et moderne elektronisk blodbanksystem gjør det da mulig å utlevere røde blodceller raskt.

Blodets bestanddeler

Blodet består av plasma, som inneholder forskjellige proteiner, og celler: røde blodceller, hvite blodceller, blodplater og blodstamceller.

Blod kan deles opp i komponenter ved sentrifugering. I mange tilfeller har pasienten bare behov for én enkelt av disse komponentene. Da gir man bare denne komponenten, mens de øvrige blodkomponentene kan gis til andre pasienter. Slik blir giverens blod mer effektivt utnyttet. Blodstamceller høstes med separator på de større blodbankene.

Bruk og valg av blodprodukt

Forut for enhver transfusjon må man nøye vurdere nytte kontra risiko, spesielt med tanke på mulighet for blodbåren smitte og immunologiske komplikasjoner.

Jehovas vitner nekter å motta blod eller blodkomponenter med unntak av plasma/plasmaprodukter. Erfaringer med denne pasientgruppen og store kliniske undersøkelser har vist at normalt ernærte mennesker har en betydelig reserve med hensyn til tap av røde blodceller, blodplater og plasma, men tåler plutselige tap av blodvolum dårlig. Tilførsel av volum i form av fysiologisk saltvann og albumin/plasma er derfor viktig ved større akutte blodtap. Ved å samle opp pasientens blod under blødning ved operasjoner for så å gi det tilbake kan man ofte unngå å transfundere giverblod, noe som er spesielt viktig ved behandling av Jehovas vitner.

Grenseverdier for transfusjon

I dag er det for de fleste pasientgrupper anbefalt å sette en nedre terskel for transfusjon av røde blodceller ved 7 g/dl (normalverdier for menn: 13–17 g/dl, for kvinner: 12–15), mens terskelen ved hjerte-/karsykdom eller større plutselige blodtap fortsatt ofte settes til 8 g/dl. Livstruende situasjoner oppstår først ved verdier av røde blodceller ned mot 3 g/dl.

  • Ved et akutt mindre blodtap, for eksempel etter en ulykke eller under en operasjon, får pasienten først tilført fysiologisk saltvann og albumin/plasma. Røde blodceller gis ved de nevnte terskelverdiene.
  • Ved store akutte blodtap gis ofte både røde blodceller, plasma og blodplater samtidig.
  • Har pasienten bare tapt væske (ved for eksempel alvorlige forbrenninger), som medfører risiko for sjokk, gir man saltvann eller plasma.
  • Ved blodsykdommer med blødningstendens som skyldes mangel på blodplater, kan en transfundere konsentrerte, rensede blodplater i suspensjon.

Historikk

På 1600-tallet eksperimenterte leger både i Frankrike, England og Italia med transfusjon, fra dyr til dyr eller fra dyr til menneske. Resultatene var gjennomgående nedslående, og mange av pasientene døde. Transfusjon ble bannlyst av paven. I England var man utenfor pavens jurisdiksjon, og fødselslegen James Blundell (1790–1878) gjorde nye forsøk på transfusjon omkring 1820, nå med menneskeblod. Etter at Karl Landsteiner (1868–1943) beskrev ABO-systemet i 1900, fulgte innføring av kjemikalier som hindrer koagulasjon av blod og gradvis utvikling av oppbevaringsvæsker for blod. Dermed lå forholdene til rette for sikrere bruk av transfusjon som pasientbehandling.

Blodbanker ble opprettet i de fleste europeiske land rett etter andre verdenskrig, og med utvikling av transfusjons medisinen ble transfusjon etter hvert en viktig del i behandlingen av mange ulike sykdommer verden over.

Globalt tappes cirka 115 millioner enheter blod ved 13 000 blodbanker og opp mot 100 millioner enheter røde blodceller transfunderes årlig. Omtrent 55 millioner poser plasma (á 250 ml) transfunderes, mens 45 millioner liter (90 prosent plasmaferese) blir industrielt smittesikret og fraksjonert til plasmaproteiner. Transfusjonsindustrien er blitt en global mangemilliardindustri.

I Norge er vi selvforsynt med hensyn til røde blodceller, blodplater og smittesikret plasma, mens vårt forbruk av intravenøst immunglobulin (IVIG) krever 220 000 liter plasma hvorav mindre enn 1/4 dekkes av norsk plasma. Lavere terskler for transfusjon og mindre invasive kirurgiske teknikker har redusert forbruket av røde blodceller fra om lag 200 000 enheter i begynnelsen av dette århundret til knapt 160 000 enheter i 2018, mens forbruket av blodplatekonsentrater og smittesikret plasma ligger mer stabilt på rundt henholdsvis 25 000 enheter og 50 000 poser (200 ml).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Anne Spurkland

Kjære Bjarte Jeg har et brennende spørsmål, fordi jeg holder på å skrive bok om immunforsvaret. Da begynte jeg å lure på hvor lenge det ble transfundert med fullblod? Eller omvendt, når ble plasma og også hvite blodlegemer fjernet før transfusjonen? Jeg skal skrive noe om Jean Dausset og hans antistoffer mot hvite blodlegemer, og da ble plutselig dette et relevant spørsmål. Håper på raskt svar (ja jeg kunne sikkert funnet ut at det selv, men det er så mye enklere å spørre ekspertisen når jeg har dårlig tid (og det har jeg nå...) Hilsen Anne S annesp@uio.no

svarte Bjarte Gees Solheim

Kjære Anne Separering av erytrocytter og plasma begynte i siste halvdel av 1970-tallet i forbindelse med fremstilling av kryopresipitat, men frem til begynnelsen av 1980-tallet ble plasma stort sett tilbakeført til de røde blodlegemene og blodet transfundert som fullblod. I løpet av første halvdel av 1980-tallet ble det vanlig å fjerne buffycoat og fryse plasmaet. Erytrocyttene ble etter hvert tilsatt SAG (saltvann, adenin og glukose), da de ellers rant alt for langsomt gjennom infusjonssett i akutte situasjoner. Leukocyttfiltrering hadde sin begynnelse på slutten av 1970-tallet på Rikshospitalet i forbindelse med nyretransplantasjoner. Først var det ”bedside” filtrering ved transfusjoner. Det ble brukt bomullsfiltre med begrenset kapasitet. (Frosne erytrocytter ville vært optimalt fordi leukocyttene der var ødelagt, men dette ble for dyrt.) I løpet av 1980-tallet kom det bedre leukocyttfiltre, og ca. 1985 gikk vi på Rikshospitalet inn for 100% leukocyttfiltrering av erytrocytter i forbindelse med separering av erytrocyttene og sluttet med ”bedside” filtrering som er en mer usikker metode. De følgende år ble også gode leukocytt filtre for buffycoat plater innført. I løpet av de neste 5-10 år ble så generell leukocyttfiltrering i forbindelse med produksjon av blodkomponenter innført i Norge, og etter hvert påbudt.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg