Sulfonylurea, legemiddelgruppe som kan brukes i behandlingen av diabetes mellitus der insulinproduksjonen i betacellene i bukspyttkjertelen fortsatt er bevart.

De tre aktuelle preparatene i Norge – glibenklamid, glipizid og glimepirid – tilhører henholdsvis annen- og tredjegenerasjon (glimepirid) med en biologisk aktivitet som er 1000 ganger større enn første generasjon (tolbutamid).

Alle sulfonylureaderivatene synes å ha samme hovedeffekt: stimulering av betacellenes insulinproduksjon. Preparatene binder seg til en reseptor på overflaten av betacellen og hemmer effluks (utstrømming) av kalium. Derved endres cellens membranpotensial, og intracellulært kalsium øker. Dette leder til økt insulinsekresjon. Denne effekten forsterkes av næringsstoffer som glukose og aminosyrer.

Den amerikanske UGPD-studien (University Group Diabetes Program) gav opphav til debatt om hvorvidt sulfonylurea var gunstige eller ikke, og antydet at risikoen for hjerte- og karsykdom økte ved slik behandling. Senere studier indikerer at hurtig- og korttidsvirkende sulfonylurea både beskytter mot utviklingen av type 2-diabetes og reduserer den kardiovaskulære sykeligheten og dødeligheten. Denne diskrepansen kan skyldes at bruk av sulfonylureaderivater ved manifest type 2-diabetes, kan øke betacellenes sekresjon av proinsulin og proinsulin-splittprodukter, produkter som kan tenkes å være aterogene, dvs. som kan føre til eller være årsak til ateromatose. Ved behandling av nedsatt glukosetoleranse eller tidlig type 2-diabetes kan sulfonylurea senke den kroniske hyperglykemien og i neste omgang redusere betacellenes sekresjon av insulin og insulinforstadier. Derved kan den kardiovaskulære sykdomsrisikoen reduseres.

Flere studier indikerer at man ikke får økt effekt av sulfonylurea ved å dosere flere ganger daglig. Videre synes den maksimale effekten å oppnås ved lavere doser enn tidligere antatt. Den maksimale effekten av glipizid synes å være 10 mg per dag. Dette er 2/3 av den angitte maksimale dosering i Felleskatalogen. Det er ikke urimelig å anta at det samme gjelder for glibenklamid. Glimepirid doseres i en startdose på 1 mg økende til 8 mg daglig.

Det foreligger også data som tyder på at doseresponskurven for sulfonylurea er klokkeformet, det vil si at effekten avtar dersom dosen blir for høy. Dette kan tas som holdepunkt for at kronisk overeksponering med sulfonylurea desensitiviserer betacellene.

Det er holdepunkter for at annengenerasjonspreparatene er mer effektive dersom de gis 30 minutter før frokost. Det finnes imidlertid data som tyder på at denne effekten svinner over tid etter hvert som dosene økes.

Andre legemidler forsterker effekten av sulfonylurea ved at det oppstår konkurranse om bindingsstedene på albumin i plasma. Dette gjelder acetylsalisylsyre, non-steroide antiinflammatoriske midler, sulfonamider, trimetoprim og antikolinerge midler. Det er viktig å være klar over dette hvis man må bruke slike midler hos pasienter som fra før av benytter sulfonylurea.

Bivirkningsforekomsten ved behandling med begge preparater (glibenklamid og glipizid) er generelt sett svært lav. Foruten hypoglykemi er det observert kvalme, svimmelhet, urticaria (elveblest), utslett, icterus (gulsott), agranulocytose og trombocytopeni.

En fryktet bivirkning er langvarig hypoglykemi. Dette er en vanskelig tilstand å behandle, og den har relativt høy dødelighet. De langtidsvirkende sulfonylureaderivatene synes å være farlige. Der pasienten har vært komatøs (insulinsjokk), er dødeligheten opptil 10 %. Pasienter med rapportert langvarig hypoglykemi er alltid gamle (over 70 år), har ofte fått andre medikamenter som konkurrerer med sulfonylurea om bindingsstedene på albumin (og som derved øker den blodsukkersenkende effekten), har nedsatt nyrefunksjon (og derved redusert eliminasjon av sulfonylurea) og har sluttet å spise. Det er data som indikerer at glibenclamid gir høyere frekvens av alvorlig hypoglykemi enn glipizid hos pasienter i risikogruppene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.