Kreatinin-clearance
Kreatinin-clearance er et mål på nyrefunksjonen. Kreatinin er et nedbrytningsprodukt fra kreatin i musklene. Kreatinin går over i blodet og skilles ut i nyrene.
Kreatinin-clearance

Kreatinin-clearance er et omtrentlig mål på hvor godt nyrene renser blodet. Kreatinin er et avfallsstoff fra musklene. Blodet transporterer kreatinin vekk fra musklene, og nyrene fjerner kreatinin fra blodet. Clearance til kreatinin betyr fjerning (clearance) av kreatinin fra blodet.

Kreatinin-clearance tilsvarer den mengden blodplasma som nyrene renser fullstendig for kreatinin per tidsenhet. Friske voksne har kreatinin-clearance i området 60–180 milliliter per minutt (ml/min). Kreatinin-clearance på for eksempel 130 ml/min betyr at alt kreatininet i 130 ml blodplasma skilles ut i urinen hvert minutt. Hvis man tar flere målinger av samme pasient rett etter hverandre, vil resultatet variere med opptil 20 prosent.

Fysiologi

Nyrene renser blodet for kreatinin ved passiv filtrasjon i et nøste av tynne blodkar (hårrørsårer) kalt glomeruli. Kreatinin går fra blodet over i nyrenes kanalsystem (tubuli) der urinen lages. I tillegg transporteres noe kreatinin aktivt over fra blodet til urinen.

Hvert døgn presses omtrent 180 liter blodplasma gjennom veggene i glomeruli og ut i de tynne nyrekanalene. Når plasma presses gjennom veggene i glomeruli, følger alt kreatininet med over til forurinen, mens blodceller og store molekyler stoppes av veggene.

Nyrekanalene suger opp salt, vann og andre stoffer som kroppen trenger og fører dette tilbake til blodet (tubulær reabsorpsjon). Nyrekanalene skiller også aktivt ut stoffer fra blodet til urinen (tubulær sekresjon). Dette gjelder urinnsyre, i noen grad kreatinin og mange legemidler.

Stoffer som binder seg til plasmaproteiner og er for store til å passere gjennom veggene i glomeruli, kan også skilles ut i urinen. Cellene i nyrekanalene kan for eksempel løsne penicillin fra bindingsproteinet, og så skille penicillinet ut i urinen.

På denne måten omdanner nyrekanalene det glomerulære filtratet eller forurinen til et mye mindre volum urin som tømmes ut i nyrebekkenet.

Nefron
Illustrasjonen viser til høyre et nefron. Nefron er den minste enheten i en nyre. Små blodårer (hårrørsårer) danner såkalte glomeruli (entall: glomerulus). Her filtreres blodet (1) og gir opphav til forurinen. Forurinen inneholder kreatinin og alle andre små molekyler fra blodplasma. Denne væsken går gjennom kanalsystemet. Hårrørsårer slynger seg rundt kanalsystemet (peritubulære kapillærer). Stoffer som kroppen trenger tas opp fra kanalsystemet til blodet igjen, mens avfallsstoffer som kreatinin skilles ut (2). Urinen ender opp i samlerør som mottar urin fra andre nefroner og alt tømmes i nyrebekkenet.
Glomerulus
Illustrasjonen viser et tverrsnitt gjennom et glomerulus. Blod kommer inn i glomerulus gjennom en liten blodåre (hårrørsåre eller kapillær) som kveiler seg inni Bowmans kapsel. Blodåren blir der dekket av podocytter. Veggen i blodåren og podocyttene lager sammen et filter som gjør at blodceller og andre store molekyler holder seg i blodåren. Vann og mindre molekyler som salter, glukose og kreatinin går over barrieren og danner forurinen (et ultrafiltrat).
Glomerulus

Kreatinin-utskillelse

Kreatinin er et nedbrytningsprodukt fra musklene. Tilnærmet all kreatinin som kommer fra musklene fjernes med samme hastighet i nyrene. Kreatinin-mengden i blodet er derfor nokså konstant.

Urinen inneholder alt det filtrerte kreatininet og litt ekstra kreatinin som nyren transporterer aktivt over til urinen. Den aktive transporten av kreatinin er liten i forhold til den filtrerte mengden. Mengden kreatinin i urinen er derfor i hovedsak bestemt av glomerulær filtrasjon.

Kreatinin-clearance og glomerulær filtrasjonsrate

Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er mengden blodplasma som glomeruli filtrerer per tidsenhet og er omtrent 180 liter i døgnet. GFR måles oftest i milliliter per minutt. Normal GFR er omtrent 125 ml/min. GFR er en grunnleggende nyrefunksjon, men den er ikke lett å måle direkte.

Kreatinin-clearance gir et mål på denne viktige funksjonen, men er ikke det samme som GFR. Mens kreatinin-clearance viser spesifikt hvor mye kreatinin som fjernes, er GFR et generelt mål for hvor mye blodplasma som filtreres hvert minutt. Ettersom noe kreatinin også fjernes aktivt utenom filtrasjon, er kreatinin-clearance litt høyere enn GFR.

Kreatinin-clearance ved nyresykdom

Ved nyresykdom skades glomeruli og de kan ikke lenger filtrere og rense like mye blodplasma. Glomeruli klarer da heller ikke å hindre at plasmaproteiner som albumin kommer ut i urinen (proteinuri). Ved betennelse i glomeruli (glomerulonefritt) kommer typisk også røde blodceller gjennom barrieren og ut i urinen. Dette kan være synlig blod (makroskopisk hematuri) eller bare synlig gjennom et mikroskop (mikroskopisk hematuri). Se blod i urinen.

Generell hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes, autoimmune sykdommer og forgiftninger er vanlige tilstander som skader glomeruli og nyrens filtrasjonsfunksjon. Dette betyr redusert GFR og proteinuri, altså blir en mindre mengde blodplasma renset for kreatinin. Kreatinin-clearance går ned og konsentrasjonen til kreatinin i blodplasma går opp.

Den aktive transporten av kreatinin fra blod til urin er likevel som regel intakt. Hos pasienter med alvorlig redusert nyrefunksjon kan kreatinin-clearance derfor bli opptil dobbelt så stor som den faktiske GFR-en. Hos dem blir bidraget fra filtrasjonen lite og nærmer seg bidraget fra den aktive transporten.

Nyresykdom klassifiseres først og fremst etter hvor mye GFR er redusert, men også etter grad av proteinuri og eventuelt blod i urinen. Merk at blod i urinen også kan komme fra andre steder i urinveiene enn glomeruli. For eksempel fra blære eller urinrør.

Kreatinin-clearance er én av flere clearance-tester som brukes for å vurdere om nyren er svekket av sykdom eller skade. Tolkning av kreatinin-clearance krever kunnskap om hvordan nyrene virker og hvordan kreatinin oppstår i kroppen, og skilles ut i urinen.

Nøyaktig måling av kreatinin-clearance

Den generelle formelen for kreatinin-clearance fra blodplasma til urin er:

Kreatinin-clearance = U/P × V

Her er U og P konsentrasjonen til kreatinin i urin og blodplasma. Kreatinin-konsentrasjonen måles i mikromol per liter blodplasma (μmol/l). V er urinstrøm og uttrykkes i milliliter per minutt.

I urinen er konsentrasjonen til kreatinin mye større enn i blodplasma. Brøken U/P blir derfor større enn 1. Benevnelsen for konsentrasjon faller bort i divisjonen. Enheten for kreatinin-clearance blir derfor den samme som for urinstrømmen (ml/min) og den samme som for GFR.

Den mest nøyaktige målingen av kreatinin-clearance krever at man samler opp all urin i løpet av et døgn og at man tar en blodprøve midtveis i døgnet. Denne metoden brukes sjelden ettersom den er svært omstendelig.

Cockcroft-Gault-formelen

Kreatinin-clearance kan mye enklere, og vel så nøyaktig, estimeres fra konsentrasjonen til kreatinin i blodserum (serum-kreatinin). At kreatinin måles i blodserum og ikke blodplasma er bare av praktiske årsaker. Konsentrasjonen er så å si lik. Estimeringen gjøres ved hjelp av Cockcroft-Gault-formelen:

\[\text{kreatinin-clearance} = \frac{\text{vekt × (140 – alder)}}{\text{konsentrasjon av kreatinin i serum × K}}\]

hvor K er en kjønnsbestemt konstant. Den er 0,961 for kvinner og 0,813 for menn. Korrelasjonen mellom estimert og målt kreatinin-clearance ved hjelp av urinoppsamling var 83 prosent (korrelasjonskoeffisient = 0,83) i en populasjon på 249 pasienter i aldersspennet 18–92 år.

Feilkilder

Den viktigste feilkilden ved direkte måling av kreatinin-clearance er unøyaktig urinoppsamling. Generelle feilkilder både ved direkte måling og estimering er inntak av stoffer som endrer mengden kreatinin i blodet i måleperioden.

Kjøtt, kreatintilskudd og medikamenter som konkurrerer med kreatinin om aktiv transport fra blod til urin (for eksempel trimetoprim og cimetidin) øker mengden kreatinin i blodet. Kjøtt er muskler fra dyr, og inneholder samme type kreatinin som i musklene våre. Trimetoprim er et antibakterielt middel som brukes mot infeksjoner i urinveiene. Cimetidin er et legemiddel som redusere syreproduksjonen i magesekken og brukes mot sure oppstøt og magesår.

Muskelmasse

Kreatinin tilføres blodstrømmen med en nokså konstant hastighet bestemt av størrelsen på muskelmassen. Like mye kreatinin fjernes fra blodstrømmen i nyrene. Mengden kreatinin i blodet øker og synker derfor i samme retning som muskelmassen og i motsatt retning av GFR.

Dette betyr at pasienter som har både lav muskelmasse og samtidig nyresykdom eller nyreskade, kan ha normale mengder kreatinin i blodet. Hos dem er GFR lav, mens kreatinin-clearance estimert med Cockcroft-Gault-formelen kan være normal. Omvendt for friske pasienter med stor muskelmasse og mer kreatinin i blodet enn normalt: Hos dem er GFR normal, mens kreatinin-clearance estimert med Cockcroft-Gault-formelen er lavere enn referanseområdet.

Muskelmasse vil ikke påvirke kreatinin-clearance målt direkte med urinoppsamling (P/U × V). Her vil svingningene av kreatinin i blodplasma (P) balanseres av svingningene av kreatinin i urinen (U). Dersom P øker, vil også U øke fordi den normale mengden blodplasma som filtreres i glomeruli inneholder mer kreatinin.

Nyresvikt

Dersom GFR er veldig lav, er det lite kreatinin som fjernes ved filtrasjon sammenliknet med det som fjernes aktivt fra nyrekanalene til urinen. Da blir begge metodene for måling av kreatinin-clearance for unøyaktige. Det samme gjelder hvis GFR faller raskt i løpet av timer eller få dager. Da har pasienten akutt nyresvikt. Årsaken kan være forgiftninger, store blødninger, alvorlig infeksjoner, hjertesvikt eller lungesvikt.

Ved mistanke om akutt nyresvikt kan man i stedet følge med på urinproduksjonen og forandringen i konsentrasjonen til kreatinin i blodplasma fra den ene dagen til den andre: Dersom mengden kreatinin i blodet øker, vet vi at GFR går ned. Dersom nyrene lager mindre enn en halv liter urin i døgnet, vet vi at GFR er alvorlig redusert. Da har pasienten alvorlig nyresvikt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg