Glukoneogenese er en reaksjonsvei i stoffskiftet som produserer glukose (sukker) fra mindre molekyler. Glukoneogenesen foregår hovedsakelig i leverceller, men også noe i celler i nyrebarken. Reaksjonsveien foregår over elleve reaksjoner eller trinn, som alle er katalysert av hvert sitt spesifikke enzym.

Faktaboks

Uttale
glukoneogenˈese

I glukoneogenese foregår det motsatte av glykolysen: I glykolysen brytes glukose ned, mens i glukoneogenesen dannes det glukose. De to reaksjonsveiene har syv enzymer til felles.

Glukoneogenese er en energikrevende prosess der mange energirike stoffer brytes ned til fordel for produksjon av nye glukosemolekyler. Glukoneogenese igangsettes når blodsukkeret blir lavt, for eksempel ved faste, eller når musklene arbeider anaerobt og produserer laktat fra glukose.

Glukoneogenesen foregår hovedsakelig i leverceller, men det foregår også betydelig glukoneogenese i cellene i nyrebarken. Den første reaksjonen foregår i cellenes mitokondrier. Resten av reaksjonene i reaksjonsveien foregår i cellenes cytosol, der enzymene i reaksjonsveien har tilgang på substrater og kan reguleres. Reaksjonsveien reguleres av hormoner som skilles ut fra bukspyttkjertelen, og signalstoffer som finnes i cellen.

Glukose kan bygges opp fra flere forskjellige substrater. Hvilket substrat som er tilgjengelig for reaksjonsveien avhenger av kroppens og cellenes energitilstand. Ved faste brukes aminosyrer, propionsyre og glyserol som substrat, og ved anaerobt muskelarbeid brukes laktat som substrat.

Glukoneogenese reguleres med hormoner. Reguleringen er tilpasset slik at glykolysen og glukoneogenesen ikke er aktive samtidig.

Funksjon

Glukoneogenese er en reaksjonsvei som produserer glukose, som er en type sukker. Den aktiveres når vi har lavt blodsukker. Blodsukkeret er avhengig av flere faktorer, som inntak av karbohydrater, den glykemiske belastningen til en matvare, hvor lenge det er siden man har spist, og cellenes opptak og forbruk av glukose.

Sammen med nedbrytning av glykogenlagre er glukoneogenese kroppens måte å holde blodsukkeret stabilt når man faster eller driver med intens fysisk aktivitet. Opprettholdelsen av en viss glukosekonsentrasjon i blodet er spesielt viktig for nerveceller og røde blodceller.

Energiforsyning til nerveceller

I motsetning til de fleste andre celler vil ikke nerveceller benytte seg av fettsyrer som energikilde. Tidligere har dette utelukkende vært forklart med at blod-hjernebarrieren ikke slipper fettsyrer i blodet gjennom til nervecellene. Over tid har man fått en mer fullstendig forståelse for nervecellers biologi, og dette har gitt flere forklaringer på nervecellers favorisering av glukose som energikilde. En nyere teori forklarer det ved at nedbrytning av fettsyrer påfører nerveceller for stor oksidativ belastning, og at de derfor ikke benytter seg av dem for å produsere energi. Nerveceller er langlivede celler som ikke deler seg til nye celler, og er derfor spesielt viktige for kroppen å forsvare mot oksidativ skade.

Nerveceller kan i tillegg til glukose benytte seg av ketonlegemer. Ketonlegemene dannes fra acetyl-CoA som igjen kommer fra fettsyrenedbrytning i leveren. I starten av en fastesituasjon klarer ikke leverens ketonlegemeproduksjon å holde tritt med nervesystemets energibehov. I denne perioden er det spesielt viktig at glukoneogenesen produserer nok glukose for å dekke energibehovet til nervesystemet. Når leverens ketonlegemeproduksjon kommer i gang, vil det igjen senke behovet for glukose fra glukoneogenesen.

Energiforsyning til røde blodceller

Røde blodceller er i motsetning til nerveceller totalt avhengige av glukose som energikilde. De røde blodcellene har ikke mitokondrier, og får derfor all sin energi fra glykolyse. Selv om de røde blodcellenes energiforbruk er minimalt sammenlignet med de fleste andre celletyper, trenger også de røde blodcellene noe energi. Derfor er det nødvendig for kroppen å opprettholde et minimumsnivå av sukker i blodet. I perioder der kroppen ikke får i seg karbohydrater over lengre tid gjøres dette gjennom glukoneogenese.

Energiregnskap

Glukoneogenese er en svært energikrevende prosess for cellen. Reaksjonsprosessen bruker mer energi enn det som dannes fra glykolyse. I glykolysen dannes to nye ATP-molekyler og to nye NADH-molekyler for hvert glukosemolekyl som blir brutt ned. I glukoneogenesen forbrukes det fire ATP-molekyler, to GTP-molekyler og to NADH-molekyler for å bygge ett glukosemolekyl.

Energien til å drive glukoneogenese kan hentes fra de energimolekylene som er til stede i levercellen. Dette inkluderer kreatinfosfat, ATP og GTP. Disse molekylene gir levercellen raskt tilgjengelig energi, men de er også en svært kortvarig energikilde. Den nødvendige energien kan også komme fra fettsyrenedbrytning i levercellene. Denne energikilden er avhengig av nedbrytning av triglyserider i fettcellene, og tar derfor lenger tid å gjøre tilgjengelig. Samtidig kan energien fra fettnedbrytning drive glukoneogenesen i svært lang tid uten at kroppen får tilført energi fra mat.

Substrater

Glukoneogenesen benytter substratene glyserol, laktat, aminosyrer og propionsyre. Glyserol kommer fra nedbrytning av triglyserider i fettceller, der de fungerer som forankring for fettsyrer i triglyseridmolekylet. Laktat kommer hovedsakelig fra skjelettmuskelceller som driver anaerobt muskelarbeid der det dannes laktat fra pyruvat. Aminosyrer kommer enten fra proteiner i maten eller fra nedbrytning av kroppens proteiner, da først og fremst muskelproteiner. Propionsyre kommer fra fermentering av kostfiber i tykktarmen

Glyserol

Glyserol er et molekyl som består av tre karbonatomer. På hvert karbonatom har det også en alkoholgruppe, og mulighet til å binde fettsyrer. Når glyserol har bundet tre fettsyrer til seg kalles det triglyserid. I en fastesituasjon vil fettcellene øke nedbrytningen av triglyserider, noe som resulterer i at både glyserol og frie fettsyrer frigjøres og skilles ut i blodet.

Glyserol tas opp i leveren, og gjennom to enzymkatalyserte reaksjoner omdannes det til stoffskifteproduktet dihydroksyacetonfosfat. Dette stoffskifteproduktet er felles for både glykolyse og glukoneogenese, og vil i en fastesituasjon brukes til å produsere ny glukose. Å produsere glukose fra glyserol er mindre energikrevende for cellen fordi det går inn i reaksjonsveien på et senere tidspunkt enn de andre substratene.

Laktat

Cori-syklus

Når blodsukkeret er lavt, vil laktat fra skjelettmuskulaturen gå gjennom blodet til leveren. I leveren omgjøres laktat til glukose som igjen går ut i blodet.

Cori-syklus

Laktat er et nedbrytningsprodukt av glykolysen som dannes i skjelettmuskulatur når energiforbruket i skjelettmuskelcellene overgår det mitokondriene klarer å produsere gjennom oksidativ fosforylering. Laktat dannes i muskelceller slik at glykolysen kan fortsette å produsere energi til muskelarbeid når musklene får mindre oksygen enn de trenger.

Laktatet skilles ut i blodet og tas opp av leveren. I leveren blir laktat omdannet tilbake til pyruvat ved hjelp av enzymet laktatdehydrogenase. Pyruvatet blir igjen brukt som substrat for glukoneogenese i leveren, og glukosen som produseres i lever skilles ut igjen i blodet. Den nyproduserte glukosen kan igjen benyttes av musklene til å opprettholde energiproduksjonen når oksygentilførselen ikke holder tritt med energiforbruket i muskelcellene. Denne utvekslingen av laktat og glukose mellom musklene og leveren er kjent som Cori-syklus. Syklusen er en forutsetning for at vi kan drive muskelarbeid med høy intensitet over en utstrakt periode. Ettersom glukoneogenesen bruker mer energi på å produsere glukose enn glykolysen gir fra nedbrytning av glukose kan Cori-syklus kun foregå i en begrenset periode. Laktat produseres også av celler uten mitokondrier, som røde blodceller.

Aminosyrer

Aminosyrer er byggesteinene som danner proteiner, men de er også en viktig type energigivende næringsstoff for kroppens celler. Alle aminosyrer kan omdannes til en alfa-ketosyre gjennom en kjemisk prosess kalt deaminering. Når en aminosyre deamineres, fjernes aminogruppen slik at man sitter igjen med aminosyrens karbonskjelett. Hvis karbonskjelettet kan omdannes til pyruvat eller en av stoffskifteproduktene i sitronsyresyklus kan det også brukes som substrat i glukoneogenesen. Disse aminosyrene kalles glukogene aminosyrer, og inkluderer alle vanlige aminosyrer bortsett fra leucin og lysin. Disse to aminosyrene kan omdannes til acetyl-CoA og videre til ketonlegemer, og kalles derfor ketogene aminosyrer.

Aminosyrer har to innganger til glukoneogenesen. Aminosyrene som omdannes til pyruvat går rett inn i glukoneogenesen i reaksjon 1. Aminosyrene som først går inn som stoffskifteprodukter i sitronsyresyklus må først omdannes til oksaloacetat. Oksaloacetat går inn i glukoneogenesen i reaksjon 2.

Så å si alle kroppens proteiner kan være kilde til aminosyrer når leveren begynner med glukoneogenese. Kroppen prioriterer også å bryte ned proteiner som ikke er i bruk, eller som ikke er umiddelbart nødvendige for overlevelse. I starten av en fastesituasjon vil kroppen bryte ned proteiner fra fordøyelsesorganene for å skaffe byggesteiner for glukose. Over lengre tids faste vil kroppen også bryte ned muskelproteiner for å tilgjengeliggjøre aminosyrer. Muskelvevet er kroppens største lager av aminosyrer, og er med på å gjøre oss i stand til å overleve å faste over lang tid.

Propionsyre

Propionsyre er en kortkjedet fettsyre som består av tre karbonatomer. Fettsyren er en av flere kortkjedede fettsyrer som dannes av bakterier i tykktarmen. Propionsyre dannes gjennom tarmbakterienes fermentering av fiber, og tas opp gjennom tykktarmen før den går over i blodet. Fettsyren tas deretter opp i leverceller, som gjennom flere reaksjoner omdanner den til suksinyl-CoA. Suksinyl-CoA er et stoffskifteprodukt som inngår i sitronsyresyklus, og den kan derfor omdannes videre til oksaloacetat og gå inn i glukoneogenesen.

Reaksjonstrinn

Glukoneogenese
Trinnene i glukoneogensen.
Glukoneogenese
Av .

Glukoneogenesen består av elleve enzymkatalyserte reaksjoner. Syv av reaksjonene er felles med glykolyse, og katalyseres av de samme enzymene. Disse reaksjonene kalles likevektsreaksjoner, og kan gå begge veier. Hvilken retning likevektsreaksjonene går i bestemmes av flyten gjennom en reaksjonsvei.

Fire av reaksjonene i glukoneogenesen er irreversible reaksjoner, og disse katalyseres av enzymer som er særegne for glukoneogenese. De fire irreversible reaksjonene fungerer som flaskehalsreaksjoner, og aktiviteten til disse enzymene bestemmer derfor hastigheten gjennom reaksjonsveien.

Flaskehalsreaksjonene i glukoneogenesen reverserer reaksjon 1, 3 og 10 i glykolysen. De to første reaksjonene i glukoneogenesen reverserer den tiende reaksjonen i glykolysen. Reaksjon 10 i glykolysen innebærer et stort tap av iboende energi fra reaktant til produkt, og reverseringen av denne reaksjonen går derfor over to separate energikrevende reaksjoner i glukoneogenesen. Reaksjon 9 i glukoneogenesen inngår i den hormonelle samreguleringen av glukoneogenese og glykolyse. Denne reaksjonen er det viktigste reguleringspunktet i glukoneogenesen, og dikterer i stor grad flyten gjennom hele reaksjonsveien. Reaksjon 11 i glukoneogenesen reverserer reaksjon 1 i glykolysen. Denne reaksjonen produserer glukose, som kan skilles ut fra leveren og ut i blodet.

Glukoneogenesen er en reaksjonsvei som omdanner forbindelser med tre karboner til glukose, som er en forbindelse med seks karboner. Frem til tre-karbonforbindelsene dihydroksyacetonfosfat og glyseraldehyd-3-fosfat settes sammen til seks-karbonforbindelsen fruktose-1,6-bisfosfat, skjer alle reaksjonene, bortsett fra dannelsen av dihydroksyacetonfosfat, to ganger for hvert glukosemolekyl som produseres.

 1. Reaksjon en er den første av to reaksjoner som reverserer dannelsen av pyruvat fra fosfoenolpyruvat i glykolysen. Enzymet pyruvat karboksylase setter sammen bikarbonat og pyruvat til oksaloacetat med energi fra ett ATP-molekyl. I motsetning til de ti andre reaksjonene i glukoneogenesen skjer denne reaksjonen inne i mitokondriene. Enzymet pyruvat karboksylase aktiveres allosterisk av høye nivåer av acetyl-CoA i mitokondriene. Høye nivåer av acetyl-CoA fungerer som et signal til cellen om at det er nødvendig å produsere mer oksaloacetat. Oksaloacetat produseres for å oksidere acetyl-CoA i sitronsyresyklus, og for å eventuelt produsere ny glukose når blodsukkeret blir lavt. Ettersom resten av reaksjonene i glukoneogenesen foregår i cytosol, må oksaloacetat fraktes ut av mitokondriene. Dette gjøres ved å omdanne oksaloacetat til malat, som kan krysse mitokondriemembranen. Når malat kommer ut i cytosol blir det omdannet tilbake til oksaloacetat. Dannelsen og tilbakedannelsen av malat katalyseres av enzymet malat dehydrogenase.
 2. Reaksjon to er den andre reaksjonen som reverserer dannelsen av pyruvat fra fosfoenolpyruvat i glykolysen. Enzymet fosfoenolpyruvat karboksykinase spalter av karbondioksid fra oksaloacetat, og danner dermed tre-karbonforbindelsen fosfoenolpyruvat. Reaksjonen er drevet av hydrolysering av GTP til GDP.
 3. Reaksjon tre er en kondensasjonsreaksjon der et vannmolekyl tilsettes til karbonkjeden i fosfoenolpyruvat. Enzymet enolase danner 2-fosfoglyserat fra fosfoenolpyruvat. Kondensasjonsreaksjonen løser en dobbeltbinding mellom karbonene i karbonkjeden og plasserer en alkoholgruppe på det tredje karbonet i kjeden.
 4. Reaksjon fire er en isomeriseringsreaksjon der strukturen i molekylet endres. Enzymet fosfoglyserat mutase omdanner 2-fosfoglyserat til 3-fosfoglyserat ved å flytte fosfatgruppen fra karbon 2 til karbon 3.
 5. Reaksjon fem er en fosforyleringsreaksjon der 3-fosfoglyserat fosforyleres til 1,3-bisfosfoglyserat. Enzymet fosfoglyserat kinase legger til en ny fosfatgruppe på karbon 1 i karbonkjeden. Fosfatgruppen som brukes i reaksjonen tilføres fra hydrolyse av ATP.
 6. Reaksjon seks er en defosforyleringsreaksjon der fosfatgruppen på karbon 1 i 1,3-bisfsfoglyserat-molekylet erstattes med et hydrogenatom. Enzymet glyseraldehyd-3-fosfat dehydrogenase bruker energi fra oksidasjon av NADH til å spalte av og erstatte fosfatgruppen på karbon 1 med et hydrogen, og danner glyseraldehyd-3-fosfat.
 7. Reaksjon syv er en isomeriseringsreaksjon der halvparten av glyseraldehyd-3-fosfat-molekylene som dannes i reaksjon seks blir omdannet til isomeren dihydroksyacetonfosfat. Omdannelsen legger grunnlaget det neste reaksjonssteget, hvor de to tre-karbonforbindelsene dihydroksyacetonfosfat og glyseraldehyd-3-fosfat settes sammen til seks-karbonforbindelsen froktose-1,6-bisfosfat. Reaksjonen katalyseres av enzymet triosefosfat isomerase, som over to steg flytter en dobbeltbinding mellom karbon og oksygen fra karbon en til karbon to.
 8. Reaksjon åtte danner fruktose-1,6-bisfosfat fra dihydroksyacetonfosfat og glyseraldehyd-3-fosfat. Enzymet aldolase setter sammen de to tre-karbonforbindelsene på karbonene som har oksygenatomer bundet til seg med dobbeltbindinger. Dette danner seks-karbonforbindelsen fruktose-1,6-bisfosfat
 9. Reaksjon ni er det viktigste reguleringspunktet i glukoneogenesen, og inngår i den hormonelle samreguleringen av glykolyse og glukoneogenese. Reaksjon ni er den tredje av de fire reaksjonene som er unike for glukoneogenesen. Enzymet fruktose bisfosfatase 1 omdanner fruktose-1,6-bisfosfat til fruktose-6-fosfat. Omdannelsen foregår ved at fruktose bisfosfatase 1 bruker et vannmolekyl til å hydrolysere og spalte av fosfatgruppen på karbon 1 på fruktosemolekylet, slik at det dannes fruktose-6-fosfat og inorganisk fosfat.
 10. Reaksjon ti er en isomeriseringsreaksjon der enzymet fosfoglukoisomerase omdanner fruktose-6-fosfat til glukose-6-fosfat. Omdannelsen foregår ved at enzymet flytter bindingen til bro-oksygenet i ringstrukturen fra karbon to til karbon en. Dette endrer ringstrukturen fra en femkant (fruktose) til en sekskant (glukose)
 11. Reaksjon elleve er den siste av de fire reaksjonene som er unike for glukoneogenesen. Reaksjonen reverserer den første reaksjonen i glykolysen, som gjennom fosforylering binder glukose til metabolisering i cellen. Reaksjonen katalyseres av enzymet glukose-6-fosfatase, og likner reaksjon ni. Glukose-6-fosfatase bruker også et vannmolekyl, og hydrolyserer og spalter av den siste fosfatgruppen slik at det dannes glukose og inorganisk fosfat. Glukosen som produseres i denne reaksjonen kan sendes ut av leveren og forsyne andre vev med energi.

Regulering

Regulering av glukoneogenesen foregår på tre forskjellige måter. Den viktigste måten er den hormonelle reguleringen gjennom hormonene insulin og glukagon. Glukoneogenesen reguleres også ut ifra konsentrasjonen av acetyl-CoA i mitokondriene, og forholdet mellom ATP og ADP i cytosol. Reguleringen av glukoneogenesen gjøres på enzymet pyruvat karboksylase i reaksjon en, og fruktose-1,6-bisfosfatase i reaksjon ni.

Hormonell regulering

Insulin og glukagon er de to viktigste hormonene i reguleringen av blodsukkeret. Hormonene virker motsatt av hverandre på både glykolysen og glukoneogenesen. Ut ifra kroppens energitilstand vil enten insulin eller glukagon være det dominerende hormonet i blodet, og diktere om det er glykolysen eller glukoneogenesen som skal være aktiv. Om glukagon er det dominerende hormonet vil glykolysen hemmes og glukoneogenesen aktiveres.

Reguleringen av reaksjonsveiene gjøres ved at de to hormonene styrer aktiviteten til et enzymkompleks bestående av enzymene fosfofruktokinase 2 og fruktose-2,6-bisfosfatase. Enzymene i enzymkomplekset katalyserer dannelsen og nedbrytningen av den allosteriske regulatoren fruktose-2,6-bisfosfat. Denne stimulerer glykolysen, og hemmer glukoneogenesen. Følgelig aktiverer insulin enzymet fosfofruktokinase 2, som danner mer fruktose-2,6-bisfosfat. Dette resulterer i en stimulering av glykolysen gjennom aktivering av enzymet fosfofruktokinase 1, samtidig som det hemmer glukoneogenesen ved at det hemmer fruktose-1,6-bisfosfatase.

I det motsatte tilfellet, der glukagon aktiverer fruktose-2,6-bisfosfatase og hemmer fosfofruktokinase 2, brytes fruktose-2,6-bisfosfat ned til fruktose-6-fosfat. Dette aktiverer glukoneogenesen og hemmer glykolysen.

Regulering gjennom ATP og ADP

Ettersom glukoneogenesen krever mye energi i form av ATP, GTP og NADH, er det viktig at reaksjonsveien er aktiv kun når cellen har energi til å drive den. ATP er cellens energivaluta, og fungerer derfor som et direkte mål på cellens tilgang til energi. ADP er restproduktet etter at energien i ATP er brukt, og fungerer dermed som et direkte mål på lavt energinivå. ATP og ADP regulerer enzymet fruktose-2,6-bisfosfatase allosterisk, der ATP aktiverer, mens ADP hemmer. ATP og ADP konkurrerer om å binde til det samme reguleringssetet på enzymet. Dette gjør at det er konsentrasjonsforholdet mellom ATP og ADP som bestemmer hvilken av de to som blir den dominerende regulatoren.

Regulering gjennom acetyl-CoA

Økt konsentrasjon av acetyl-CoA i mitokondriene tyder på at cellen trenger mer oksaloacetat. Økt behov for oksaloacetat kommer enten av økt behov for å oksidere acetyl-CoA i sitronsyresyklus, eller til å i tillegg forsyne glukoneogenesen med substrat for glukoseproduksjon. Acetyl-CoA aktiverer enzymet pyruvat karboksylase allosterisk, som katalyserer den første reaksjonen i glukoneogenesen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Øyvind Roth

Det står:
"...Glukoneogenesen foregår hovedsakelig i leverceller, men også noe i celler i nyrebarken. ..."
Er det riktig? Skal det stå "binyrebarken" og ikke "nyrebarken"?

svarte Øyvind Roth

Beklager, leste feil.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg