Protester mot konverteringsterapi i Florida, USA. Protestene tok sted utenfor en konferanse der tilbydere av konverteringsterapi hevdet å kunne endre seksuell orientering fra homofili til heterofili.
Wikimedia Commons.

Konverteringsterapi er en praksis som har som eksplisitt mål å endre, undertrykke eller fornekte en persons seksualitet, seksuelle atferd, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Eksempler på dette kan være praksis som forsøker å få en homofil mann til å bli heterofil eller en transkvinne (med mannlig fødselskjønn) til å bli mann. Konverteringsterapi blir praktisert i minst 68 land, og er rettet mot lesbiske, homofile, bifile, transpersoner (LHBT-personer) og andre skeive personer som ikke er heterofile og ciskjønnet. De underliggende premissene for praksisen er at LHBT-personer både kan og bør forandre seg.

Praksisen er ansett for å være kontroversiell, både fordi den krenker enkeltpersoners grunnleggende rett til å være seg selv, men også på grunn av økende dokumentasjon av negative konsekvenser og manglende effekt.

Begrepet konverteringsterapi er omdiskutert fordi terapi i vanlig språkbruk refererer til ulike former for behandling, gjerne medisinsk, altså at noen skal få det bedre. Ettersom konverteringsterapi inkluderer handlinger som kan klassifiseres som psykisk og fysisk vold og tortur, har flere aktører hevdet at begrepet er misvisende. Samtidig er begrepet konverteringsterapi innarbeidet i nasjonal og internasjonal språkbruk, og er derfor naturlig å anvende for å omtale handlinger som har til hensikt å endre, undertrykke eller fornekte en persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

I desember 2023 vedtok Stortinget et forbud mot konverteringsterapi for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Barn gis et særlig sterkt vern, og forbudet gjelder også nordmenn som utfører konverteringsterapi i utlandet.

Utbredelse

Det finnes begrenset med kunnskap om utbredelsen av konverteringsterapi i Norge, men det er kjent at det forekommer, for det meste i religiøse miljø og grupperinger.

Internasjonalt er utbredelsen bedre dokumentert, men tallene spriker. Avhengig av definisjonen som legges til grunn oppgir mellom 3 og 18 prosent av LHBT-befolkningen i vestlige land å ha bli utsatt for slike forsøk. De fleste undersøkelsene kommer fra USA, Canada, Storbritannia, Sverige og Danmark.

Transpersoner blir i større grad utsatt for konverteringsterapi enn lesbiske, homofile og bifile.

I en undersøkelse fra 2023 blant norske LHBT-personer med religiøs bakgrunn – de fleste av dem med kristen bakgrunn – rapporterte én av fire at de hadde blitt utsatt for handlinger som faller inn under kategorien konverteringsterapi. Dette ble utøvet av både religiøse ledere, helsepersonell og familie. Informantene rapporterte dessuten at konverteringsterapi hadde ført til skam, stigma og dårligere psykisk helse.

Metoder

Det finnes tre hovedformer for konverteringsterapi:

  • psykoterapi
  • fysiske inngrep og medisinske tilnærminger
  • religiøse behandlingsformer

Psykoterapi

Ved konverteringsterapi i form av psykoterapi blir det antatt at det finnes psykologiske årsaker bak utviklingen av homoseksualitet og transkjønnet identitet, for eksempel en unormal oppvekst eller erfaringer tidlig i livet, og at dette derfor kan behandles.

Behandlingen forsøker å vekke negative eller positive assosiasjoner til tanker og følelser som ønskes endret. For eksempel kan en som fantaserer seksuelt om en av samme kjønn utsettes for negative og smertefulle stimuli ved hjelp av elektriske støt. De negative opplevelsene skal trene personen til å kjenne ubehag når slike tanker eller fantasier oppstår.

Behandlingsformene fremmer samtidig positive assosiasjoner, som masturbasjon mens en fantaserer om det motsatte kjønn. Noen trener opp transpersoner til å oppføre seg tradisjonelt maskulint eller feminint, mens andre bruker hypnose.

Fysiske inngrep og medisinske tilnærminger

Fysiske inngrep og medisinske tilnærminger omfatter lobotomi, fjerning av kjønnsorganer, hormonterapi, homøopati eller omskjæring. Personer kan også bli presset til å foreta kjønnsendrende kirurgi hvis vedkommende ikke klarer å forandre sin seksualitet, en praksis som blant annet finner sted i Iran.

Religiøse behandlingsformer

Religiøse behandlingsformer har som oftest et premiss om at det er en iboende ondskap hos LHBT-personer som både kan og bør fjernes gjennom forskjellige ritualer. Slike fremgangsmåter innebærer blant annet «helbredende» bønner, fysiske slag, isolasjon, ydmykelse i form av negative ytringer om LHBT-personer, krav om å leve i sølibat eller eksorsisme.

Religiøs konverteringsterapi kan utøves av familiemedlemmer, religiøse ledere, utøvere innenfor psykisk helse, sykehus, autoriteter i skolemiljøet, arbeidsgivere, politiet og militæret.

Andre former

Andre eksempler på konverteringsterapi er tvangsfôring, tvangssulting, tvungen analundersøkelse, fengselsstraff, kidnapping, korrigeringsvoldtekt, tvangsgraviditet og det å bli lenket fast eller tvunget til å være naken.

Konsekvenser

Internasjonale helseorganisasjoner, for eksempel American Psychological Association, World Psychiatric Association og FN-organisasjonen Pan American Health Association, anser konverteringsterapi som både ineffektivt og skadelig. Skadene inkluderer både psykisk og kroppslig lidelse, for eksempel angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, tap av selvfølelse, seksuelle funksjonsforstyrrelser, somatoforme smertelidelser, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Mindreårige er spesielt utsatt for slike skader.

Fagetiske retningslinjer er tydelige på at helsearbeidere, slik som psykologer, leger og sykepleiere, ikke skal påføre skade. De negative konsekvensene av konverteringsterapi tilsier derfor at slike former for praksis ikke skal utøves av helsearbeidere. Tvert imot anbefaler i dag internasjonale helseorganisasjoner, mest prominent Verdens helseorganisasjon, at LHBT-personer som har problemer med sin seksualitet eller kjønnsidentitet, heller bør jobbe med å akseptere seg selv og teknikker for å mestre samfunnsskapt stigma. I psykologisk og samfunnsvitenskapelig litteratur beskrives slikt stigma for internalisert homofobi. Forskning viser at samfunnsskapt stigma og diskriminering fører til psykiske vansker hos mange seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, et fenomen omtalt som minoritetsstress.

Skiftende definisjoner

Med økende kritikk og motstand har det vært en tendens til at de som driver med konverteringsterapi endrer definisjonen på praksisen. For eksempel kan de hevde at de kan forandre seksuell atferd heller enn seksuell tiltrekning. På samme måte hevdes det at konverteringsterapi har som mål å endre klær, oppførsel og andre aspekter ved en persons kjønnsuttrykk heller enn en underliggende kjønnsidentitet.

Det finnes derfor ulike varianter av konverteringsterapi, der noen av praksisene har som mål å forandre de sentrale trekk ved en person, for eksempel kjønnsuttrykk, mens andre har som mål å undertrykke trekk, for eksempel seksuell tiltrekning til personer av samme kjønn. Parallelt med denne utviklingen har også definisjonen av konverteringsterapi blitt endret, både av helseaktører, menneskerettighetsorganisasjoner og leverandører av praksisen.

Som en følge av de uklare definisjonene har det også blitt argumentert for at selve ordet «konverteringsterapi» er misvisende. Den amerikanske psykologforeningen har for eksempel lansert begrepet SOCE – «sexual orientation change efforts» (på norsk 'forsøk på å endre seksuell orientering') – som et alternativt begrep.

Når definisjonen av konverteringsterapi stadig endres, blir det vanskelig å regulere praksisen.

Regulering og forbud

De siste tiårene har det i økende grad blitt tatt til orde for å regulere praksisen av konverteringsterapi eller å innføre et forbud.

Siden liberale land i dag ikke lenger anser homoseksualitet eller transkjønnet identitet som psykiske lidelser, argumenteres det for at konverteringsterapi bør forbys. Det argumenteres for at det ikke er grunn til å kurere noe som ikke anses for å være en lidelse. Et forbud innebærer at praksisen ikke skal tilbys overhodet, mens regulering innebærer at praksisen kan tilbys under visse omstendigheter, for eksempel slik samfunnet regulerer salg og bruk av tobakk.

Argumenter imot innføring av forbud er at liberale samfunn vektlegger individets selvbestemmelsesrett og dermed retten til å frivillig oppsøke konverteringsterapi. I tillegg er tros- og livssynsfrihet grunnleggende i liberale demokratier, inkludert retten til å praktisere ulike former for religiøse samtaler og praksiser.

Noen land har foreslått et krav om samtykke, altså at personen må ta et informert valg før de gjennomfører konverteringsterapi. Andre land krever derimot at konverteringsterapi skal være ulovlig å utføre på mindreårige. Mange av formene for konverteringsterapi er dessuten allerede ulovlige i liberale og demokratiske land, slik som vold og tortur.

Formål

Noen argumenterer for at et forbud kun skal gjelde statlige aktører og ikke private. Andre mener derimot at forbudet skal være konsekvent og omfatte alle utøvere, men må justeres etter hvor alvorlig konsekvensene av den konkrete konverteringsterapien er. Det er også et spørsmål om kun salg av konverteringsterapi skal være ulovlig, eller om alle former skal omfattes av et forbud, inkludert de som ikke leder til profitt.

Historikk

Kriminalisering av LHBT-personer og antagelser om at homofili og transkjønnet identitet er mentale lidelser, er de viktigste historiske grunnene til at konverteringsterapi ble utviklet. Det var særlig på 1800-tallet at vestlige land i økende grad kriminaliserte og regulerte likekjønnet seksualitet og kjønnsuttrykk. Religiøse oppfatninger og syn på kjønn og seksualitet har også spilt en rolle. Disse forholdene har virket i samspill og legitimert konverteringsterapi som praksis.

I dag er det kriminelt å være LHBT-person i flere land. Denne kriminaliseringen stammer hovedsakelig fra britisk kolonisering. Under kolonitiden etablerte kolonimakten såkalte «anti-sodomi»-lover i landene de koloniserte. Disse lovene gjorde at det ble kriminelt for menn å ha sex med menn, til tross for at det var ulike former av aksept for slike seksuelle handlinger i flere av disse landene. Britene argumenterte for å kriminalisere sex mellom menn ved å hevde at denne omgangsformen var unaturlig og imot kristne verdier.

Etter at det britiske imperiet forlot koloniene, ble disse verdiene og «anti-sodomi»-lovgivningen stående, noe som igjen har ført til at mange av de avkoloniserte landene fortsatt i dag kriminaliserer sex mellom menn. I senere tid har noen av disse landene utvidet kriminaliseringen til å gjelde hele gruppen av LHBT-personer. I 2023 er det minst 62 land som kriminaliserer sex mellom menn.

Medisinsk praksis, særlig psykiatri og vitenskapelige disipliner som psykologi og rettsvitenskap, har også bidratt til utviklingen av konverteringsterapi. På 1800-tallet ble homoseksualitet og transkjønnet identitet ansett som psykiske lidelser i psykiatrien, og i flere tiår bidro psykiatere og forskere med ulike teorier om årsaker og opprettholdende faktorer. På bakgrunn av slike teorier ble det utviklet ulike former for behandlingsmetoder med mål om å endre personenes seksualitet og kjønnsidentitet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opphevet klassifiseringen av homofili som en mental lidelse i 1990. Det samme skjedde med diagnosen transseksualisme, som i 2019 ble revidert i forbindelse med utgivelsen av den ellevte utgaven av det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Bailey Hervig

Jeg får ikke foreslått endring i boksen under bildet, men jeg foreslår å endre 'Flodira' i "Protester mot konverteringsterapi i Flodira, USA." til 'Florida'.

svarte Reidar Schei Jessen

Hei og takk for at du gjør oppmerksom på denne skrivefeilen. Det er endret! Med ønske om en god dag! Mvh Reidar Jessen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg