Glioblastom er en svært aggressiv form for kreft som trolig utgår fra gliaceller i hjernen, en type celler som fungerer som støtteceller for nervesystemet. Glioblastom er den hyppigste formen for gliom.

Faktaboks

Uttale
glioblastˈom
Også kjent som

glioblastoma multiforme (eldre betegnelse)

Årsaken er som regel ukjent. Det er flest eldre som rammes, men glioblastom kan oppstå i alle aldersgrupper. Sykdommen vokser diffust i hjernen, men sprer seg sjelden utenfor hjernen. De vanligste symptomene er lammelser, språkforstyrrelser og kognitiv svekkelse.

Diagnosen bygger som regel på bildeundersøkelse (MR) og undersøkelser av en vevsprøve (biopsi). Behandlingen er avhengig av pasientens alder og påvirkning på funksjonsnivå. Som regel er kirurgi, strålebehandling og cellegift involvert. Kortikosteroider gis for å lindre symptomer.

Prognosen er alvorlig.

Forekomst

Det registreres litt over 200 nye tilfeller av glioblastom per år i Norge. Gjennomsnittsalder ved diagnose er omkring 65 år, men sykdommen kan oppstå i alle aldersgrupper. Menn rammes hyppigere enn kvinner, uten at man sikkert vet hvorfor.

Årsaker

De aller fleste glioblastom oppstår tilfeldig, og skyldes trolig tilfeldige mutasjoner i glia-stamceller, det vil si umodne gliaceller.

Kun et mindretall av alle glioblastom kan tilskrives tidligere eksponering for ioniserende stråling eller arvelige faktorer. Det er ikke påvist sikre sammenhenger mellom sykdommen og livsstilsfaktorer som kosthold, røyking, bruk av mobiltelefon, elektromagnetisk stråling og så videre.

Sykdomsutvikling

Kreftcellene vokser diffust inn i hjernevevet, og veksten følger ofte nervebaner eller blodkar. Glioblastom oppstår oftest i storhjernen og oftere i frontal- eller temporallappene, men kan i prinsippet ramme hele sentralnervesystemet. Spredning innad i hjernen kan sees i sykdomsforløpet, men spredning til andre organsystemer sees svært sjelden. De fleste tilbakefall kommer lokalt i tilknytning til tidligere operert område.

Symptomer og tegn

Symptomene ved glioblastom utvikler seg ofte hurtigere enn ved andre svulster i sentralnervesystemet. Noen blir innlagt på sykehus med mistanke om hjerneslag. Symptomene hos den enkelte pasient reflekterer hvilke hjerneområder som er angrepet.

Nevrologiske symptomer som lammelser, språkforstyrrelser og kognitiv svekkelse er vanlig. Epilepsi er også nokså vanlig. Symptomer på økt trykk i skallen (økt intrakranielt trykk) som hodepine, kvalme, tretthet eller redusert bevissthet kan også oppstå. En del pasienter har hodepine, men det er sjelden hodepine som leder til diagnosen.

Diagnostikk

Bildeundersøkelser av hjernen står sentralt i utredningen av glioblastom. MR med kontrast er viktigste diagnostiske bildeundersøkelsen. Kontrastmiddelet tas ofte mer opp i den mer biologisk aggressive delen av svulsten, som uttrykk for lekkasje av kontrast gjennom blod-hjerne-barrieren. Oftest sees også omkringliggende hevelse i tilgrensende hjernevev, såkalt ødem. Ved planlegging av kirurgi kan spesielle bildeundersøkelser som funksjonell MR eller MR-traktografi noen ganger være aktuelt for å studere nærhet til funksjonelt sårbare hjerneområder.

I noen tilfeller kan CT av resten av kroppen være aktuelt for å utelukke andre diagnoser som billedmessig kan ligne, for eksempel hjernemetastaser (spredning av kreft fra kreftsykdom utenfor hjernen).

Det er ingen blodprøve (tumormarkør) som kan avdekke at det foreligger et glioblastom.

Sikker diagnose krever som hovedregel vevsdiagnose (biopsi), og pasientene henvises for rask utredning og/eller behandling ved nevrokirurgisk avdeling. Diagnosen stilles ved undersøkelse av vevet ved et patologisk laboratorium og baserer seg på mikroskopi av vevet samt molekylære undersøkelser.

Behandling

Symptomatisk behandling mot hevelse (hjerneødem) med kortikosteroider gis hos de fleste etter at bildediagnosen er stilt. Ved epilepsi gis epilepsimedisiner.

Kirurgi

Primærbehandlingen er kirurgi hos de fleste. Ved kirurgi av glioblastom forsøker man å fjerne så mye som mulig av svulstvevet gjennom en kraniotomi. Selv om man lykkes å fjerne alt svulstvev som fremstilles ved MR, vil det alltid være svulstceller igjen i hjernen som følge av den diffuse infiltrasjonen i hjernevevet. Dersom størrelse, utbredelse eller pasientens helsetilstand eller funksjonsnivå tilsier at risiko er for stor, vil man ofte nøye seg med kun en vevsprøve (biopsi).

Strålebehandling og cellegift

Hos pasienter under 70 år som er i god allmenntilstand, strekker strålebehandlingen seg vanligvis over seks uker, og kombineres med samtidig cellegift i tablettform (temozolomid). Etter avsluttet strålebehandling gis som oftest tilleggsbehandling med cellegiften temozolomid (adjuvant kjemoterapi).

Hos eldre over 70 år som er i god nok allmenntilstand, gis ofte såkalt hypofraksjonert strålebehandling som betyr færre strålebehandlinger, men med litt høyere dose ved hver behandling (fraksjon). Tilleggsbehandling med cellegift samtidig med strålebehandlingen vurderes også hos denne pasientgruppen.

Et alternativ for pasienter over 70 år som har såkalt metylert MGMT-promotor i svulstvevet, er kun behandling med cellegiften temozolomid. Hos eldre pasienter eller pasienter i dårlig allmenntilstand individualiseres behandlingen.

Om lag halvparten av glioblastompasienter har metylert MGMT-promotor i svulstvevet, som innebærer redusert DNA-reparasjon. Dette vil igjen kunne gi økt respons på temozolomid-behandling, og være en positiv prediktiv faktor.

Behandling ved tilbakefall

På grunn av det diffuse vekstmønsteret og glioblastomcellenes høye motstand mot strålebehandling og cellegift kommer det som regel tilbakefall. De fleste tilbakefall kommer først i tilknytning til operasjonssengen eller der svulsten satt i utgangspunktet, men spredning innad i hjernen kan også sees. Pasientene følges derfor opp med regelmessige MR-kontroller i forløpet.

Ved tilbakefall kan nye operasjoner bli aktuelt hvis svulsten sitter tilgjengelig for dette. Cellegiftbehandling kan også gi en viss lindrende og livsforlengende effekt ved tilbakefall. Kortikosteroider kan også gi god, men forbigående, lindrende effekt ved å redusere hjerneødem (væskedannelse) i hjernevevet omkring svulsten og dermed redusere det intrakranielle trykket.

Prognose

Prognosen er alvorlig ved typiske glioblastom med median overlevelse på bare 11 måneder. Pasienter som er kandidater for full kreftbehandling med kirurgi, strålebehandling og cellegift, har median overlevelse på rundt 16 måneder og femårsoverlevelse på omkring syv prosent.

Barn og yngre voksne pasienter med glioblastom har også alvorlig prognose, men imidlertid noe lengre median overlevelse sammenliknet med eldre.

Prognosen er best ved godt funksjonsnivå, lite gjenværende svulstvev etter kirurgi og MGMT-hypermetylering sett ved vevsdiagnostikk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Anna Sønslien

Hei!

Jeg skriver masteroppgaven min om glioblastom. Har prøvd å finne tall for insidens og prevalens i rapporten "Cancer in Norway 2019", men finner bare tall for CNS tumorer som en samlet gruppe. Hvor finnere dere informasjonen om insidens i Norge?

Hilsen Anna :-)

svarte Synøve Kamøy

Hei, Anna! Takk for ditt spørsmål. I følge fagansvarlig skal denne informasjonen være tilgjengelig hos Kreftregisteret (Cancer in Norway) og Helsedirektoratet. Det er spesifikt i dokumentet "Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av diffuse høygradige gliomer hos voksne" at insidens og prevalens av glioblastom nevnes. Synøve Kamøy, redaktør

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg