Barn med cerebral parese får hjelp til å stå i ståstativ
Det vanligste symptomene på cerebral parese er nedsatt kraft og bevegelse i musklene.

Cerebral parese er en samlebetegnelse på ulike former for utviklingsforstyrrelser på grunn av en skade i hjernen som oppstår før eller i forbindelse med fødselen, eller i de to første leveårene.

Faktaboks

Uttale
serebrˈal parˈese
Etymologi
av latin cerebrum, ‘hjerne’, og gresk paresis, ‘lammelse’
Også kjent som

CP

Rundt 120–150 barn får cerebral parese hvert år. Det vanligste er symptomer fra musklene som gir nedsatt kraft og bevegelse, og det finnes mange undertyper hvor ulike former for muskelsvakhet dominerer. Det er ingen helbredende behandling for cerebral parese, men det finnes mange ting man kan gjøre for å forbedre eller bevare funksjonen, samt å lindre plager. Ofte brukes forkortelsen CP om cerebral parese.

Forekomst

Cerebral parese forekommer hos omtrent to til tre per 1000. Mellom 120–150 barn får cerebral parese i Norge årlig, og totalt har omtrent 12 000 mennesker i Norge cerebral parese. De fleste har bevegelsesforstyrrelser (redusert motorisk funksjon), derav navnet på tilstanden. Forekomsten har gått ned fra 2000-tallet, sannsynligvis grunnet bedre svangerskapsomsorg, fødselshjelp og behandling av nyfødte.

I Norge får alle med CP tilbud om å delta i det nasjonale kvalitets- og oppfølgingsregisteret for cerebral parese, NorCP. NorCP er med i det europeiske CP-registeret Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE).

Årsaker

Cerebral parese skyldes at hjernen blir skadet før den er fullt utviklet. Det kan være mange årsaker til hjerneskader som forårsaker cerebral parese.

Skaden ved cerebral parese er en engangsskade og utvikler seg ikke. Sykdommer som skyldes hjerneskader som blir verre med tiden, er derfor ikke en del av gruppen cerebral parese. For eksempel skyldes også MS en hjerneskade, men denne blir verre etter hvert.

Hjerneskaden kan oppstå i fosterlivet (prenatal skade), under fødselen (perinatal skade) eller etter fødselen (postnatal skade). Arvelighet kan også spille en rolle ved cerebral parese. Ved fødselen er hjernen umoden, og fortsetter å vokse, spesielt de to første årene. Derfor brukes ofte toårsalder som en øvre grense for hvor sent CP kan oppstå.

Det er mange medvirkende faktorer som kan føre til cerebral parese.

Før fødselen

Prenatale faktorer er en svært viktig årsak til cerebral parese. Skadene i fosterlivet oppstår vanligvis mellom svangerskapsuke 20–36, og skyldes redusert blod- og oksygentilførsel i en periode i fosterutviklingen hvor de viktigste hjernestrukturene utvikles. Årsaker til redusert blod- og oksygentilførsel kan være infeksjoner hos mor, enkelte typer legemidler eller forgiftninger. Det kan også skyldes blødninger eller nedsatt funksjon i morkaken på grunn av hormonforstyrrelser.

Røyking og bruk av alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet øker også risikoen for hjerneskade.

Under fødselen

De to viktigste skadeårsakene under fødselen er blødning i hjernen og oksygenmangel. En bakenforliggende årsak kan være veksthemming i svangerskapet slik at barnet takler fødselen dårlig.

Blødning kan skyldes at hodet er for stort for fødselskanalen, tangforløsning, forløsning med sugekopp eller styrtfødsel. Blødningen kan i sjeldne tilfeller også skyldes blodsykdommer hos barnet.

Årsaker til oksygenmangel er blant annet for tidlig løsning av morkaken, fremfall av navlesnoren med avklemming, setefødsel med avklemming av navlesnoren eller andre kompliserte og langvarige fødsler.

Tidligere var bloduforlikelighet, først og fremst rhesusuforlikelighet, en vanlig årsak til hjerneskade ved fødselen. Dette kan i dag som regel forebygges eller behandles.

Etter fødselen

Skader som oppstår etter fødselen, kan skyldes infeksjoner i hjernen eller i hjernehinnene. Forgiftninger og ulykker kan også gi hjerneskader.

Ofte er det ikke bare én enkelt årsak til hjerneskaden. Et foster som har fått for lite næring under svangerskapet på grunn av nedsatt morkakefunksjon, er for eksempel mer sårbart for oksygenmangel under fødselen.

Motoriske symptomer og tegn

Motoriske symptomer og tegn ved cerebral parese
Illustrasjonen viser øverst grovt sett hvilke områder av hjernen som er rammet ved ulike typer motoriske symptomer og funn ved cerebral parese. Kroppene i nedre del viser hvilke deler av kroppen som blir lammet ved hemi-, di-, kvadriplegi og atetose.
Motoriske symptomer og tegn ved cerebral parese
Av /Shutterstock.

Cerebral parese deles ofte inn i flere undertyper avhengig av hvilket symptom som dominerer og hvilke deler av kroppen som er rammet. En person med CP kan ha ett eller flere sykdomstegn. Det mest dominerende er vanligvis symptomer fra musklene (motoriske funksjoner), og det er derfor vanlig å dele inn i motoriske og andre typer symptomer. Kraftsvikten i musklene kan variere fra svakhet til fullstendig lammelse, og kan medføre ulike former for funksjonstap, som redusert bevegelse i armer og bein, ikke mulighet til å sitte, stå oppreist eller gå og at man ikke klarer å holde gjenstander.

Vanlige sykdomstegn fra musklene er: spastisitet, atetose, ataksi, rigiditet, tremor eller chorea.

Spastisk type

Dette er den vanligste typen (70–80 prosent). Spastisk kraftnedsettelse er det vanligste funnet. Musklene er preget av kraftsvikt og styringssvikt, og har unormalt høy muskelspenning slik at de blir stramme og harde (spastiske). Dette kan ramme ulike deler av kroppen.

Ved spastisk diplegi er kraftsvikten med spastisitet mest uttalt i beina, men som regel er også armene og hendene påvirket i større eller mindre grad. Dette er det vanligste tegnet ved cerebral parese. Spastisk diplegi finnes særlig hos for tidlig fødte barn, og hos barn der mødrene har hatt komplikasjoner under graviditeten.

Spastisk hemiplegi er halvsidig kraftsvikt med spastisitet. Halvsidig betyr at armen og beinet på enten venstre eller høyre side er rammet. Denne typen cerebral parese forekommer spesielt etter ensidige hjerneblødninger. Hver hjernehalvdel styrer musklene på motsatt kroppsside. Derfor vil en som er svak på høyre side, ha hjerneskade i venstre hjernehalvdel. Hjernemisdannelse og infeksjon i spedbarnsalderen kan også være årsak til hemiplegi.

Spastisk tetraplegi betyr at begge armene og begge beina er påvirket. Armene er påvirket i minst like stor grad som beina. De vanligste årsakene er fødselskomplikasjoner med dobbeltsidig hjerneblødning eller stor oksygenmangel. Dette er den alvorligste formen for cerebral parese, og hjerneskaden er ofte så stor at det ikke bare er motorikken som er rammet. Det vil som oftest også finnes andre symptomer, som epilepsi, synsforstyrrelser og kognitive vansker. Noen steder kalles dette spastisk kvadriplegi istedenfor spastisk tetraplegi.

Både ved diplegi, hemiplegi og tetraplegi er spastisitet det dominerende symptomet.

Dyskinetisk type

Dyskinetisk type er den nest vanligste formen for cerebral parese (10–20 prosent). Pasientene har ufrivillige bevegelser, vridninger og kroppsstillinger. Bevegelsene kan være like og repeterende eller mer ukoordinerte. Det finnes ulike undertyper av dyskinesi. Bevegelsesforstyrrelsene kalles dystoni, chorea og atetose.

Dystoni er repeterende bevegelser eller kroppsstillinger som forverres ved aktiv bevegelse. Symptomene forsvinner vanligvis under søvn.

Chorea er ufrivillige, ukoordinerte og formålsløse bevegelser.

Atetose er vridende og ofte langsomme bevegelser, spesielt i underarmer og hender. Atetose kan også være til stede i legger og føtter. Atetose i ansiktet og tunga kan gjøre det vanskelig å snakke.

Chorea og atetose forekommer ofte samtidig.

Ataktisk type

Ataksi er det viktigste sykdomstegnet hos rundt ti prosent. Ataksi er en forstyrrelse i samspillet mellom musklene, noe som gir nedsatt koordinasjon. Dette gjør at bevegelsene blir usikre og klossete. Barn med ataksi har ofte nedsatt muskelspenning (hypotoni). Dårlig muskelkoordinasjon gir også dårlig balanse av kroppen og hodet.

Andre symptomer og tegn

Ettersom cerebral parese er en hjerneskade, er det ofte også andre symptomer på hjerneskaden enn rent motoriske. Om lag tre fjerdedeler av pasientene har ulike former for forstyrrelser i tale (dysartri) og språk (dysfasi). Noen ganger kan det være en kombinasjon av taleforstyrrelse og språkforstyrrelse.

Hørsel

Hørselen kan være skadet på grunn av en mangelfull utvikling av hørselsorganet. Hørselen kan også være skadet på grunn av forhold i hjernen. Ved skade på grunn av oksygenmangel hender det at pasienten hører dårlig i det høye toneregisteret. Rundt 10–20 prosent av barna har hørselsplager, og en liten andel er døve.

Syn

Ulike former for synsforstyrrelser er til stede hos omtrent en tredel av barna. Dette kan være skjeling på grunn av lammelse av øyemusklene, nystagmus eller nedsatt syn. Skjeling må behandles tidlig av spesialist for å unngå varige synsskader.

Barn med cerebral parese kan ha vansker med å oppfatte og bearbeide synsinntrykk selv om de har normalt syn. Det kan være vansker i samspillet mellom synet og motorikken (visuell-motorisk koordinering).

Epilepsi

Om lag en av tre med cerebral parese har også epilepsi. Epilepsi er vanligst ved hemiplegisk og tetraplegisk spastisk type. Anfallene debuterer vanligvis før toårsalder. Anfallene er vanligvis fokale, men kan utvikle seg til generaliserte (se mer om ulike anfallstyper under epilepsi).

Kognitive vansker

Kognitive vansker er et sekkebegrep som omfatter problemer med blant annet hukommelse, sosial fungering og dagligdagse aktiviteter og ferdigheter. Kognitive vansker vil ofte medføre lærevansker. Vurdering av kognitiv funksjon krever bred utredning og kartlegging. Omfattende kognitive vansker kan samsvare med psykisk utviklingshemming.

Barn med ulike språk- og taleforstyrrelser og sanseforstyrrelser (hørsel og syn) kan lett bli oppfattet som kognitivt svekkede. Det er derfor viktig at disse barna blir undersøkt tidlig, slik at de kan få den rette pedagogiske hjelpen.

Adferdsvansker og psykiske tilstander

Barn med CP har ofte ulike grader av adferdsvansker og vansker med å regulere emosjoner. Noen kan også ha psykiske tilstander, hvor det vanligste er ADHD (konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet). Andre kan ha angst og/eller depresjon.

I tillegg kommer også andre symptomer og utfordringer, som ernæringsvansker, smerter, sikling og søvnforstyrrelser.

Utredning

Diagnosen baseres på en typisk sykehistorie og klinisk undersøkelse. Det er ofte nødvendig å gjennomføre en MR-undersøkelse av hjernen for å kartlegge plasseringen og omfanget av hjerneskaden. En slik undersøkelse krever at man er i stand til å ligge helt stille i et par timer. Barn må derfor få narkose i forbindelse med MR-undersøkelsen.

Det er vanlig at utredningen foregår på sykehus. I tillegg til lege er ofte også fysioterapeut involvert i utredningen. Det er viktig at utredningen skjer så tidlig som mulig slik at barnet får riktig oppfølging og behandling. Likevel tar det ofte noe tid før diagnosen stilles, fordi den forsinkede utviklingen kommer gradvis.

Det finnes ingen spesifikk diagnostisk test som påviser cerebral parese, og diagnosen stilles ved hjelp av funnene fra den kliniske undersøkelsen. I Norge får de fleste barna diagnosen når de er rundt 18 måneder gamle.

Behandling og oppfølging

Gåtrening for barn med cerebral parese
Av .

Det finnes ingen helbredende behandling for cerebral parese. Likevel kan man gi behandling som kan forbedre eller bevare den motoriske funksjonen, samt de andre symptomene og tegnene. Behandlingen er ofte langvarig og avhengig av hvilke plager som er de mest framtredende, og mange ulike fagfolk er involvert. Det kan være nyttig å sette mål for behandlingen.

Vanligvis er det habiliteringstjenesten ved sykehusene som følger opp alle barn med cerebral parese, i samarbeid med fastlegen og andre helse- og omsorgtjenester i kommunen. Habiliteringstjenesten er ofte delt mellom barnehabilitering (0–17 år) og voksenhabilitering (fra 18-årsalder).

Fysioterapi

Fysioterapi er en av de viktigste behandlingsformene. Spesialutdannede fysioterapeuter kan bidra til at barnet får et best mulig opplegg med utvikling via lek og selvhjelpstrening. Ofte er det nødvendig med tekniske hjelpemidler som krykker, spesialsykkel eller rullestol.

Ortopedi

Ortopediske hjelpemidler for barn med cerebral parese

En del barn er avhengig av støttebandasjer og ortopediske sko. Det kan også være aktuelt med ortopedisk kirurgi hvor man forflytter muskler, forlenger sener eller opererer ledd.

Legemidler

I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke legemidler, som mot epilepsi og spastisitet. Legemidlene kan gi bivirkninger. Ved spastisitet kan man bruke injeksjonsbehandling med botulinumtoksin eller baklofenpumpe.

Spesialpedagogikk

Omtrent tre fjerdedeler av barn med cerebral parese har tale- og språkforstyrrelser som gjør innlæring vanskelig. Dette krever tilrettelagt undervisning og god spesialpedagogisk oppfølging, ofte av en tverrfaglig gruppe.

Pasientorganisasjoner

Sentralinstituttet for Cerebral Parese, Berg gård, Oslo
Logo
Av .

I mange land er det dannet egne hjelpeorganisasjoner som arbeider for pasienter med cerebral parese.

I Norge ble Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) stiftet i 1950. Opptakten til etableringen av foreningen var avisartikkelen «De glemte barna» fra 1949 av Kjell Boysen, som beskrev den fortvilte situasjonen for barn med cerebral parese uten noe helsetilbud og skoletilbud. CP-foreningen bidro i utviklingen av behandlingstilbud, både med økonomi og gjennom påvirkning av politikere og fagmiljøer. Målet var at alle barn skulle få et individuelt tilpasset tilbud om behandling og opplæring.

I 1957 ble Sentralinstituttet for cerebral parese, Gladheim, etablert i Holmenkollen. Året etter ble det etablert et nasjonalt CP-register knyttet til Gladheim. På slutten av 1950-tallet fantes det over 20 behandlingssentre. I 1966 flyttet Sentralinstituttet for Cerebral Parese inn i et nybygg på Berg gård i Oslo. Dette styrket instituttet som et nasjonalt og tverrfaglig kompetansesenter. I 2008 ble denne eiendommen solgt til Oslo kommune.

CP-foreningen har siden 1950 spilt en viktig rolle i utviklingen tilbudet til barn, unge og voksne med cerebral parese og deres familier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg