Patologi

Patologi er sykdomslære, i videste forstand læren om sykdommene (lidelsene). Patologien beskjeftiger seg med hvordan ulike sykdommer og skader forandrer celler og vev og dermed også funksjonen til vevet, organene og kroppen. Patologisk anatomi er fellesbetegnelse på læren om alle de anatomiske forandringene som sykdom og skade kan forårsake. Moderne patologi legger i tillegg stor vekt på funksjon og årsak (etiologi), og prøver ved hjelp av blant annet immunhistokjemi, å kartlegge sammenheng mellom forstyrret funksjon og endret anatomi samt (ved hjelp av molekylær patologi) å identifisere eventuelle genetiske avvik i cellene i det syke vevet. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel